szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
bez logowania zamawiaj jako:
Książki wg wieku: 1-3 lat | 4-6 lat | 7-9 lat | 10+ lat | 15+ lat
Szukaj po cenie  od:  do:  
start » egzaminy/matura » matura » vademecum matura - CZARNA SERIA - 2019 » Vademecum matura - geografia - 2019

Vademecum matura - geografia - 2019

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • kolorowa fiszka i tasiemka
 • najlepsze wydanie na rok 2019

pełny opis książki »

cena: 39,98 zł
cena z rabatem 20%: 31,98 zł 

zobacz książki o podobnej tematyce

Pełny opis książki: Vademecum matura - geografia - 2019

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA - 2019
kod: VMG
ISBN: 978-83-7517-665-0
rok wydania: 2019
autor: Agnieszka Łękawa
liczba stron: 528
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 863 g
w paczce: 10 szt.
» napisz własną opinię o tej książce

opis książki

Vademecum Matura - geografia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej obecnie obowiązującej formule. Jest zgodna z najnowszą podstawą programową, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie.

Zawarte w książce treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zastosowano ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, diagramów, dołączono liczne rysunki i zdjęcia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. Ważnym uzupełnieniem jest indeks pojęć. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - geografia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób decydujących się wybrać geografię jako przedmiot maturalny, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Dołączono tasiemkę ułatwiającą zaznaczenie potrzebnych fragmentów. Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Wielką zaletą naszych repetytoriów jest bardzo trafne przewidywanie pytań na tegorocznym egzaminie. W każdej publikacji uwzględniliśmy tegoroczne przewidywania oraz pewniaki na test i egzamin.

Serdecznie polecamy!

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Julian Tuwim: Klasyka wierszy dla dzieci
Julian Tuwim
cena z 20% rabatem: 11,19 zł
Ballady i romanse
Adam Mickiewicz
cena z 20% rabatem: 5,51 zł
Alicja w Krainie Czarów
Lewis Carroll
cena z 20% rabatem: 10,38 zł
Vademecum matura - język polski - 2019
cena z 20% rabatem: 31,98 zł
Vademecum matura - język angielski - 2019
cena z 20% rabatem: 31,98 zł
Vademecum matura - matematyka - 2019
cena z 20% rabatem: 31,98 zł

Zobacz też ...

spis treści

Ogólne informacje o egzaminie

Wstęp

ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

 • Geografia jako nauka
  • Źródła informacji geograficznej
  • Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie
  • Mapa jako źródło informacji geograficznej
  • Skala mapy
  • Zadania ze skalą
  • Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
  • Generalizacja mapy
  • Rodzaje i zastosowanie map
  • Czytamy mapę topograficzną

SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI

 • Astronomiczne podstawy geografii
  • Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego
  • Zaćmienie Słońca i Księżyca
  • Kształt i rozmiary Ziemi
  • Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki
  • Rachuba czasu na Ziemi
  • Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki
  • Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku
  • Wyznaczanie wysokości górowania Słońca
  • Kalendarz
  • Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa
  • Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi
 • Atmosfera
  • Budowa i skład chemiczny atmosfery
  • Bilans cieplny Ziemi
  • Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi
  • Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Cyrkulacja planetarna
  • Wiatry na Ziemi
  • Wilgotność powietrza
  • Produkty kondensacji pary wodnej
  • Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej
  • Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
  • Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna
  • Strefy klimatyczne na Ziemi
  • Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka
  • Wpływ działalności człowieka na klimat
 • Hydrosfera
  • Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie
  • Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich
  • Rzeki
  • Jeziora, bagna, torfowiska
  • Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina
  • Wody podziemne. Źródła
  • Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany hydrosfery
 • Litosfera
  • Budowa wnętrza Ziemi
  • Metody badań geologicznych
  • Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna
  • Struktury geologiczne
  • Genetyczne typy skał
  • Czytamy przekrój geologiczny
  • Teoria tektoniki płyt litosfery
  • Wewnętrzne procesy geologiczne
  • Zewnętrzne procesy geologiczne
  • Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
  • Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany litosfery
 • Pedosfera
  • Budowa gleby. Profil glebowy
  • Proces glebotwórczy
  • Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe
  • Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne
  • Erozja gleb
 • Biosfera
  • Formacje roślinne na Ziemi
  • Krainy zoogeograficzne
  • Fauna mórz i oceanów
  • Antropogeniczne zmiany biosfery
  • Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

 • Ludność
  • Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna)
  • Rozmieszczenie ludności świata
  • Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności
  • Struktura demograficzna ludności świata
  • Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się
  • Zróżnicowanie rasowe ludności świata
  • Zróżnicowanie językowe ludności świata
  • Zróżnicowanie religijne ludności świata
  • Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia
  • Migracje
 • Osadnictwo
  • Typy osadnictwa wiejskiego
  • Urbanizacja
  • Typy zespołów miejskich
  • Największe miasta świata. Problemy wielkich miast
 • Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata
  • Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku
  • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata
  • Globalizacja
  • Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm
  • Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne
  • Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe
 • Rolnictwo
  • Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie
  • Systemy uprawy roli
  • Struktura użytkowania ziemi
  • Rozmieszczenie głównych upraw na świecie
  • Chów i hodowla zwierząt
  • Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej
  • Leśnictwo
  • Rybołówstwo i rybactwo
  • Problem głodu na świecie
 • Przemysł
  • Zasoby naturalne Ziemi
  • Przemysł - jego podział, rola w gospodarce
  • Czynniki lokalizacji przemysłu
  • Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii
  • Struktura produkcji energii na świecie
  • Przemysł przetwórczy na świecie
  • Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych
  • Wielkie okręgi przemysłowe świata
 • Usługi
  • Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
  • Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu
  • Usługi finansowe
  • Turystyka
  • Międzynarodowa wymiana handlowa

GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI

 • Geografia fizyczna Polski
  • Położenie Polski w Europie
  • Obszar, granice, podział administracyjny
  • Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich
  • Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
  • Zlodowacenia w Polsce
  • Ukształtowanie powierzchni Polski
  • Przejściowość klimatu Polski
  • Wody powierzchniowe i podziemne Polski
  • Morze Bałtyckie
  • Gleby w Polsce i ich walory użytkowe
  • Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski
  • Największe kompleksy leśne w Polsce
  • Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski
  • Formy ochrony przyrody
  • Krainy fizyczno-geograficzne Polski
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
  • Typy wsi w Polsce
  • Procesy urbanizacyjne w Polsce
  • Ludność Polski
  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy
  • Energetyka w Polsce
  • Przemysł przetwórczy w Polsce
  • Główne okręgi przemysłowe w Polsce
  • Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu
  • Usługi w Polsce
  • Sieć transportu w Polsce
  • Inwestycje zagraniczne w Polsce
  • Handel zagraniczny Polski
  • Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny
  • Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze
  • Zachowania wyborcze w Polsce
  • Stan zdrowia ludności Polski

Sprawdź, ile wiesz

Indeks