bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » NOWA matura » matura - 2024 » Matura - geografia - 2024 - repetytorium maturalne

Matura - geografia - 2024 - repetytorium maturalne

szkoła: liceum/technikum
 • NOWA MATURA
 • zbiór zadań
 • poziom rozszerzony
 • nowa matura - wszystkie zagadnienia
 • przykładowe zadania z rozwiązaniami
 • tabele, schematy, mapy, wykresy
 • do powtórek przed maturą

pełny opis książki »

cena: 58,99 zł
cena z rabatem: 47,19 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Matura - geografia - 2024 - repetytorium maturalne

opis książki

W dedykowanym przyszłym maturzystom najnowszym repetytorium Matura - geografia Wydawnictwa GREG zawarte jest wszystko, czego wymaga podstawa programowa na poziomie rozszerzonym, podane w łatwo przyswajalnej, zrozumiałej, nowoczesnej i lekkiej formie - tekstowej i graficznej.

Bogata treść i kolorowa grafika pomoże opanować i zapamiętać wszystkie zagadnienia wymagane podczas nauki w szkole średniej - od metod badań geograficznych, przez opis Ziemi jako planety, jej budowę i miejsce we Wszechświecie, środowisko geograficzne aż po różnorodne problemy współczesnego świata . Na 456 stronach popularnego formatu A4 znajdują się konkretne informacje, liczne mapki, zestawienia, wypunktowania, barwne rysunki i wykresy oraz świetne zdjęcia - tak aby można było szybko przejrzeć i bez trudu opanować porcję wiedzy geograficznej.

W tę książkę warto zainwestować już w pierwszej klasie szkoły średniej. Na pewno będziesz po nią często sięgać, aby zdobyć pozytywne oceny i być może dzięki niej uznasz, że matura z geografii to dobry i łatwy do zrealizowania pomysł.

spis treści

Metody badań geograficznych

 • Źródła informacji geograficznej
 • GIS - Systemy Informacji Geograficznej
 • Mapa jako źródło informacji geograficznej
 • Rodzaje siatek kartograficznych
 • Skala mapy
 • Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
 • Rodzaje i zastosowanie map
 • Czytamy mapę topograficzną

Ziemia we wszechświecie

 • Współczesne metody badań kosmicznych. Budowa Układu Słonecznego
 • Zaćmienie Słońca i Księżyca
 • Kształt i rozmiary Ziemi
 • Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki
 • Rachuba czasu na Ziemi
 • Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki
 • Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku
 • Wyznaczanie wysokości górowania Słońca w różnych szerokościach geograficznych
 • Współrzędne geograficzne

Atmosfera

 • Budowa i skład chemiczny atmosfery
 • Czynniki klimatotwórcze wpływające na zróżnicowanie klimatu na Ziemi
 • Bilans cieplny Ziemi
 • Temperatura powietrza
 • Ciśnienie atmosferyczne
 • Cyrkulacja planetarna
 • Wybrane wiatry na kuli ziemskiej
 • Wpływ wiatru na przyrodę i działalność człowieka
 • Wilgotność powietrza. Opady na kuli ziemskiej
 • Produkty kondensacji pary wodnej
 • Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej
 • Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
 • Prognozowanie pogody
 • Strefy klimatyczne na Ziemi

Hydrosfera

 • Zasoby wodne Ziemi
 • Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka
 • Cechy fizykochemiczne wód morskich
 • Ruchy wody morskiej. Prądy morskie
 • Sieć rzeczna na Ziemi. Ustroje rzeczne
 • Typy jezior na Ziemi
 • Lodowce na Ziemi. Zanik pokrywy lodowej
 • Wody podziemne i ich znaczenie gospodarcze

Litosfera

 • Budowa wnętrza Ziemi
 • Teoria tektoniki płyt litosfery
 • Najważniejsze wydarzenia geologiczne i przyrodnicze w dziejach Ziemi
 • Struktury geologiczne
 • Typy skał i ich gospodarcze zastosowanie
 • Analiza profilu geologicznego
 • Wewnętrzne procesy geologiczne
 • Zewnętrzne procesy geologiczne
 • Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
 • Wpływ litosfery na życie człowieka

Pedosfera i biosfera

 • Budowa gleby. Profil glebowy
 • Profil glebowy
 • Typy gleb na Ziemi
 • Przydatność rolnicza gleb
 • Strefy roślinne na Ziemi
 • Piętrowość roślinności w górach

Podział polityczny świata. Problemy współczesnego świata

 • Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku
 • Kolonializm i dekolonizacja
 • Integracja polityczna i gospodarcza na świecie. Organizacje międzynarodowe
 • Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze
 • Konflikty zbrojne na świecie
 • Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego na świecie

Ludność i osadnictwo na świecie

 • Typy osadnictwa wiejskiego
 • Urbanizacja
 • Typy zespołów miejskich
 • Metropolizacja i gettoizacja miast
 • Największe miasta świata. Problemy wielkich miast
 • Liczba ludności świata i jej zmiany
 • Rozmieszczenie ludności świata
 • Gęstość ludności świata
 • Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności
 • Struktura demograficzna ludności świata
 • Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia
 • Etapy rozwoju demograficznego ludności świata
 • Migracje
 • Zróżnicowanie religijne ludności świata
 • Zróżnicowanie rasowe ludności świata
 • Struktura narodowościowa ludności świata
 • Kręgi kulturowe (cywilizacyjne)

Gospodarka światowa

 • Uwarunkowania przyrodnicze gospodarczej działalności człowieka
 • Fazy rozwoju cywilizacyjnego
 • Globalizacja
 • Międzynarodowa wymiana handlowa
 • Gospodarka oparta na wiedzy. Społeczeństwo informacyjne
 • PKD (Polska Klasyfikacja Działalności)

Rolnictwo na świecie

 • Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie
 • Typy rolnictwa
 • Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne. GMO
 • Struktura użytkowania ziemi
 • Główne uprawy na świecie
 • Chów i hodowla zwierząt
 • Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej
 • Leśnictwo na świecie
 • Gospodarka morska na świecie

Przemysł na świecie

 • Przemysł - jego podział i rola w gospodarce
 • Czynniki lokalizacji przemysłu
 • Przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanej technologii
 • Industrializacja, deindustrializacja, reindustrializacja
 • Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii
 • Struktura produkcji i zużycia energii na świecie
 • Obszary koncentracji przemysłu
 • Budownictwo

Usługi na świecie

 • Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
 • Transport na świecie
 • Usługi finansowe
 • Usługi edukacyjne. Prace badawczo-rozwojowe na świecie
 • Turystyka
 • Regiony turystyczne świata

Człowiek a środowisko geograficzne

 • Wpływ działalności gospodarczej człowieka na środowisko przyrodnicze
 • Wpływ działalności człowieka na atmosferę
 • Wpływ działalności człowieka na hydrosferę
 • Antropogeniczne zmiany litosfery
 • Erozja gleb
 • Wpływ działalności człowieka na biosferę. Deforestacja
 • Degradacja krajobrazu kulturowego miast i terenów wiejskich
 • Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska
 • Działania proekologiczne w różnych sektorach gospodarki
 • Bioróżnorodność i georóżnorodność

Środowisko przyrodnicze Polski

 • Położenie Polski w Europie
 • Obszar, granice, podział administracyjny
 • Budowa geologiczna Polski
 • Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
 • Surowce mineralne w Polsce
 • Ukształtowanie powierzchni Polski
 • Klimat w Polsce
 • Sieć hydrograficzna w Polsce
 • Niedobory wody w wybranych regionach Polski
 • Stan środowiska w Polsce
 • Ochrona środowiska w Polsce
 • Główne regiony fizycznogeograficzne Polski
 • Środowisko przyrodnicze Tatr Zachodnich i Wysokich
 • Środowisko przyrodnicze Sudetów, Gór Świętokrzyskich i Bieszczad
 • Środowisko przyrodnicze Żuław Wiślanych

Zróżnicowanie krajobrazowe Polski

 • Krajobraz wód powierzchniowych - Wielkie Jeziora Mazurskie
 • Krajobraz bagienno-łąkowy - Biebrzański Park Narodowy
 • Krajobraz leśny - Puszcza Białowieska
 • Krajobraz górski (ponad granicą lasu) - Karkonosze
 • Krajobraz rolniczy
 • Krajobraz podmiejski i rezydencjalny - miejscowości podwarszawskie
 • Krajobraz małomiasteczkowy - Tykocin
 • Krajobraz wielkich miast
 • Krajobraz przemysłowy - Dąbrowa Górnicza (obszar kombinatu metalurgicznego)
 • Krajobraz górniczy - kopalnia Bełchatów
 • Krajobraz komunikacyjny

Społeczeństwo i gospodarka Polski

 • Liczba ludności Polski
 • Rozmieszczenie ludności w Polsce
 • Struktura demograficzna ludności Polski
 • Struktura zatrudnienia ludności Polski. Bezrobocie
 • Struktura narodowościowa i religijna ludności Polski
 • Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w Polsce
 • Osadnictwo wiejskie w Polsce. Depopulacja wsi w Polsce
 • Urbanizacja w Polsce
 • Genius loci wybranych miast Polski
 • Czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce
 • Stan polskiego rolnictwa na tle innych krajów Unii Europejskiej
 • Rośliny uprawne w Polsce. Chów zwierząt
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce
 • Energetyka w Polsce
 • Główne okręgi przemysłowe w Polsce
 • Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu
 • Sieć transportowa w Polsce
 • Atrakcje turystyczne Polski
 • Dziedzictwo kulturowe Polski
 • Stan zdrowia ludności Polski. Zróżnicowanie poziomu życia w Polsce
 • Działalność organizacji społecznych w Polsce

Morze Bałtyckie i gospodarka morska Polski

 • Środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego
 • Gospodarka morska Polski

Strefowość środowiska przyrodniczego na ziemi

 • Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego na Ziemi
 • Strefowość występowania zjawisk przyrodniczych
 • Wpływ astrefowych czynników przyrodniczych na modyfikowanie zjawisk strefowych na Ziemi

Problemy środowiskowe współczesnego świata

 • Geozagrożenia
 • Zagrożenia meteorologiczne i klimatyczne
 • Zmiany klimatu na Ziemi
 • Zagrożenia hydrologiczne

Problemy społeczne współczesnego świata

 • Problemy społeczne na świecie
 • Bezrobocie w regionach wysoko i słabo rozwiniętych
 • Dyskryminacja rasowa, ksenofobia, nietolerancja
 • Handel ludźmi i niewolnictwo

Problemy gospodarcze współczesnego świata

 • Najbiedniejsze i najbogatsze państwa świata. Przyczyny i skutki dysproporcji rozwoju regionów świata
 • Problem zadłużenia krajów i obywateli w krajach wysoko i słabo rozwiniętych
 • Korporacje międzynarodowe
 • Działania na rzecz zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym

Zróżnicowanie jakości życia człowieka w różnych regionach świata

 • Przyczyny i konsekwencje zróżnicowania jakości życia człowieka
 • Problem głodu na świecie
 • Poczucie bezpieczeństwa na świecie
 • Potrzeby edukacyjne i ich zaspokajanie
 • Choroby na świecie. Ochrona zdrowia
kategoria: matura - 2024
kod: MAG
ISBN: 978-83-8186-083-3
rok wydania: 2023
autor: Agnieszka Łękawa
liczba stron: 456
typ oprawy: oprawa miękka
format: 205 x 290 mm
waga: 991 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...