bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » NOWA matura » repetytorium liceum/technikum - 2024 » Repetytorium - liceum/technikum - chemia - 2024

Repetytorium - liceum/technikum - chemia - 2024

szkoła: liceum/technikum
 • zbiór zadań
 • cały materiał w jednej książce
 • przystępnie wyjaśniona teoria
 • wykresy, schematy, diagramy
 • definicje, reguły i wzory
 • do nauki na co dzień

pełny opis książki »

cena: 37,95 zł
cena z rabatem: 30,36 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium - liceum/technikum - chemia - 2024

opis książki

Przedstawiamy Repetytorium - chemia - aktualną edycję znanej i popularnej książki, która od lat przyczyniała się do sukcesów maturzystów na maturze z chemii. Książka została dostosowana do aktualnej podstawy programowej i przeznaczona jest dla uczniów czteroletniego liceum i pięcioletniego technikum.

Wszystkie zagadnienia teoretyczne dokładnie omówiono i opatrzono przykładami ułatwiającymi zrozumienie, a definicje, reguły, twierdzenia wyróżniono graficznie, dzięki czemu łatwo je znaleźć. Uzupełnieniem są liczne grafiki, zdjęcia, wykresy, schematy, diagramy.

Każde zadanie w książce zostało rozwiązane krok po kroku, a dzięki systemowi komentarzy bocznych można prześledzić rozumowanie, nauczyć się zwracać uwagę na trudności, a także zwrócić uwagę na potrzebne do rozwiązania zagadnienia teoretyczne, wzory, reguły, definicje, które również zostały wspomniane w komentarzach.

Publikacja została też odświeżona graficznie, dzięki czemu jest bardzo nowoczesna, przejrzysta i estetyczna, a korzystanie z niej intuicyjnie proste i przyjemne.

Polecamy tę książkę do codziennej nauki już od pierwszej klasy!

spis treści

Atomy, cząsteczki i stechiometria chemiczna

 • Atom - ujęcie klasyczne
  • Pojęcia podstawowe
  • Ustalanie wzorów związków chemicznych
  • Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa
  • Masa cząstek (molekuł)
  • Charakterystyka cząstek elementarnych
  • Naturalne przemiany jądrowe
  • Reguła przesunięć Soddy'ego - Fajansa
  • Okres półtrwania
 • Stechiometria
  • Mol, masa molowa
  • Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych
  • Objętość molowa w warunkach dowolnych
  • Prawo stałości składu
  • Prawo zachowania masy
  • Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe
  • Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym
  • Wydajność reakcji chemicznej
  • Wyprowadzanie wzorów elementarnych
  • Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji
  • Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych
  • Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin

Budowa atomu

 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
 • Budowa atomu - ujęcie kwantowe
  • Liczby kwantowe
  • Kontur orbitalu (chmury elektronowej)
  • Reguły zabudowy orbitali
  • Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu
  • Elektrony
  • Konfiguracja jonów
  • Wzbudzony stan elektronowy
 • Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne
  • Nazwy grup
  • Pojęcia podstawowe
  • Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18
  • Zmiany wielkości na tle układu okresowego

Wiązania chemiczne. Oddziaływania międzycząsteczkowe

 • Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne
  • Pojęcia podstawowe
  • Wzory chemiczne
  • Wiązania chemiczne - definicje, podział
  • Właściwości substancji, w których występują różne rodzaje wiązań
  • Wzory elektronowe cząsteczek
 • Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe
  • Kolejność poziomów energetycznych cząsteczki
  • Hybrydyzacja orbitali atomowych
  • Rodzaje hybrydyzacji
  • Kształt cząsteczek lub jonów dla poszczególnych liczb przestrzennych
 • Alotropia pierwiastków

Kinetyka i statyka chemiczna. Energetyka reakcji chemicznych

 • Pojęcia podstawowe
 • Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem
 • Konwencja międzynarodowa znaków energii
 • Funkcje termodynamiczne
 • Zasady termodynamiki
 • Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość
  • Zależność szybkości reakcji od temperatury (v = v(T))
  • Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))
 • Rząd reakcji
  • Cząsteczkowość reakcji
  • Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólna
 • Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji
  • Podział
 • Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego
 • Zależność stałej od temperatury
 • Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)

Roztwory

 • Roztwory i reakcje w roztworach wodnych
  • Podział roztworów
  • Roztwory koloidalne
  • Podział koloidów
  • Porównanie koloidów
  • Metody rozdzielania mieszanin
  • Rozpuszczanie, roztwarzanie
  • Efekty towarzyszące rozpuszczaniu
  • Reakcje w roztworach wodnych
 • Stężenia chemiczne
  • Stężenia procentowe
  • Stężenie molowe
  • Rozpuszczalność
  • Przeliczanie stężeń
  • Mieszanie roztworów - reguła krzyża
 • Stechiometria mieszanin
 • Obliczanie mas molowych mieszanin
 • Projektowanie podstawowych doświadczeń
  • Sporządzanie roztworu o danym stężeniu
  • Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna
  • Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna
  • Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia
  • Oczyszczanie mieszanin gazowych
  • Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnym

Reakcje w roztworach wodnych

 • Dysocjacja elektrolityczna
  • Teoria dysocjacji Arrheniusa
  • Teoria Bronsteda-Lowry'ego
  • Teoria Lewisa
 • Formy zapisu równań reakcji jonowych
  • Ogólne zasady zapisu równań reakcji jonowych
 • Elektrolity mocne i „lotne”
  • Przykłady równań reakcji jonowych
 • Stałe równowagi
  • Stała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji
  • Iloczyn jonowy wody
 • Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych
 • Bufory - definicja i zasada działania
  • Działanie roztworu buforowego

Systematyka związków nieorganicznych

 • Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych
  • Tlenki
  • Wodorki
  • Wodorotlenki
  • Kwasy
  • Sole
  • Hydroksosole i wodorosole
  • Azotki
  • Węgliki
  • Projektowanie podstawowych doświadczeń

Utlenianie i redukcja

 • Reguły wyznaczania stopni utlenienia
  • Metody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)
 • Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów
 • Przewidywanie kierunku reakcji redoks
 • Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna
 • Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna
 • Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna
  • Porównywanie aktywności metali - przykład
 • Najlepsze utleniacze
  • Przewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)
  • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska
  • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu
  • Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
  • Własności utleniające kwasu azotowego(V)
  • Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)
  • Własności utleniające fluorowców

Elektrochemia. Ogniwa

 • Ogniwa
  • Przykłady ogniw galwanicznych
 • Elektroliza
  • Reguły wydzielania się składników na elektrodach podczas elektrolizy

Metale, niemetale i ich związki

 • Substancje proste - charakterystyka metali i niemetali
 • Barwa płomienia i roztworów
 • Przykłady związków pierwiastków bloku S i P
 • Pierwiastki bloku D
  • Uwagi ogólne
  • Chrom
  • Mangan
  • Żelazo
  • Srebro
  • Miedź
  • Cynk
 • Podstawy analizy chemicznej
  • Miareczkowanie
  • Analiza spaleniowa - analiza elementarna

Zastosowanie wybranych związków nieorganicznych i ochrona środowiska

 • Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła
  • Charakter chemiczny SiO2
  • Proces produkcji szkła
 • Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła
 • Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu
 • Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie. Wykrywanie skał wapiennych
  • Wykrywanie skał wapiennych w minerałach
 • Hydraty
  • Nazewnictwo hydratów
 • Proces zmydlania tłuszczów. Mydła jako przykład detergentów
  • Otrzymywanie mydeł
  • Odczyn wodnego roztworu mydła
  • Wpływ twardości wody na mydła i detergenty
 • Eutrofizacja wód
 • Charakter chemiczny składników środków czystości
 • Emulsje
 • Niektóre składniki leków i ich działanie
 • Procesy fermentacyjne
  • Fermentacja alkoholowa
  • Fermentacja mlekowa
  • Fermentacja octowa
  • Fermentacja masłowa
 • Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się
 • Właściwości gleby i jej pH
  • Warstwy gleby
 • Nawozy
  • Wpływ nawozów na pH gleby
 • Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją
  • Rekultywacja
 • Surowce służące do pozyskiwania energii
 • Destylacja ropy naftowej
 • Alternatywne źródła energii
 • Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania
 • Rodzaje tworzyw sztucznych
 • Włókna naturalne i sztuczne
  • Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne
  • Włókna syntetyczne
 • Zanieczyszczenia powietrza
  • Skutki zanieczyszczeń powietrza
  • Wpływ zanieczyszczeń na organizm człowieka
  • Ochrona powietrza

Chemia organiczna

 • Podział związków organicznych
 • Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji
 • Reakcje w chemii organicznej
  • Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych
 • Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych
  • Temperatury przemian fazowych
  • Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
 • Izomeria w związkach organicznych
  • Rodzaje izomerii
  • Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej
  • Izomeria optyczna
  • Ustalanie konfiguracji absolutnej
  • Wzory stereochemiczne
  • Rodziny konfiguracyjne
 • Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy
  • Węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne
  • Węglowodory aromatyczne
  • Alkohole
  • Fenole, aminy, amidy
  • Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
  • Kwasy karboksylowe
  • Amino- i hydroksykwasy
  • Cukry proste
 • Nazewnictwo związków organicznych
  • Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych
  • Węglowodory cykliczne
  • Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)
  • Węglowodory aromatyczne (areny)
  • Pochodne węglowodorów
  • Alkohole
  • Fenole
  • Aldehydy
  • Ketony
  • Kwasy karboksylowe
  • Sole i estry kwasów karboksylowych
  • Amidy kwasowe
  • Aminy
 • Podstawowe odczynniki w chemii organicznej
 • Charakterystyka i reaktywność związków organicznych
  • Węglowodory
  • Alkohole
  • Fenole
  • Związki karbonylowe
  • Kwasy karboksylowe
  • Aminy
  • Amidy kwasowe
  • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
 • Aminokwasy
 • Cukry
 • Białka
  • Kwasy nukleinowe
  • Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych
  • Tworzywa sztuczne
kategoria: repetytorium liceum/technikum - 2024
kod: RLC2
ISBN: 978-83-8186-121-2
rok wydania: 2023
autor: praca zbiorowa
liczba stron: 440
typ oprawy: oprawa miękka
format: 170 x 245 mm
waga: 667 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...