bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » repetytorium maturzysty » Repetytorium maturzysty - fizyka

Repetytorium maturzysty - fizyka

ocena klientów (3 opinie):
oceń »
szkoła: liceum/technikum
 • wszystkie wymagane wiadomości
 • wzory, tabele, definicje
 • objaśnienia zadań krok po kroku
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 34,90 zł
cena z rabatem: 27,92 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium maturzysty - fizyka

opis książki

Repetytorium maturzysty to znana i lubiana seria, z której od lat korzystają licealiści zarówno podczas codziennej nauki, jak i przygotowań do sprawdzianu czy egzaminu maturalnego. Repetytorium maturzysty - fizyka jest zgodne z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, zawiera wszelkie niezbędne wiadomości i wymagane typy zadań.

Ogromnym atutem tej książki są rozwiązania zadań przeprowadzone krok po kroku i uzupełnione komentarzami wyjaśniającymi tok rozumowania i tłumaczącymi trudne momenty. Fizyka nie jest łatwa, ale dzięki takiemu sposobowi prezentacji zadań można ją naprawdę zrozumieć. Dużym plusem jest też czytelność i przejrzystość książki - jest tutaj dużo tabel, schematów, wykresów, rysunków ułatwiających i przyspieszających naukę. Ważne pojęcia i definicje zostały wyróżnione ramkami, dzięki czemu łatwo można odnaleźć je na stronie. Szata graficzna publikacji jest kolorowa, nowoczesna, dynamiczna i przyjazna dla oka.

Polecamy Repetytorium maturzysty - fizyka każdemu uczniowi, który chce zapomnieć o kłopotach z fizyką!

spis treści

WSTĘP

FIZYKA ATOMOWA

 • Opis promieniowania ciał, widma ciągłe i liniowe
 • Założenia kwantowego modelu światła
 • Foton i jego energia
 • Zależność między energią fotonu a częstotliwością i długością fali, zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne
  • Zasada działania fotokomórki
 • Zasada zachowania energii w wyznaczaniu częstotliwości promieniowania emitowanego i absorbowanego przez atomy
  • Mechanizm powstawania promieniowania rentgenowskiego
 • Długość fali de Broglie'a poruszających się cząstek

FIZYKA JĄDROWA

 • Podstawowe pojęcia fizyki jądrowej: pierwiastek, jądro atomowe, izotop, proton, neutron, elektron
  • Ustalenie składu jądra atomowego na podstawie liczby masowej i atomowej
 • Energia spoczynkowa, deficyt masy i energii wiązania
 • Właściwości promieniowania jądrowego α, β, γ
  • Rozpady alfa, beta, pojęcie jądra stabilnego i niestabilnego
  • Promieniowanie α, β
  • Promieniowanie γ
  • Cechy promieniowania wysyłanego przez izotopy radioaktywne
  • Rozpad izotopu promieniotwórczego - czas połowicznego rozpadu
  • Metoda datowania węglem 14C
 • Reakcje jądrowe - synteza i rozszczepienie
  • Wykrywanie promieniowania jonizującego
  • Wpływ promieniowania jądrowego na materię oraz na organizmy żywe
  • Przykłady zastosowania zjawiska promieniotwórczości i energii jądrowej
  • Reakcja rozszczepienia uranu 235U zachodząca w wyniku pochłonięcia neutronu, warunki zajścia reakcji łańcuchowej
 • Działanie elektrowni atomowej
 • Korzyści i zagrożenia płynące z energetyki jądrowej
 • Reakcje termojądrowe zachodzące w gwiazdach
 • Bomba atomowa i bomba wodorowa

RUCH PUNKTU MATERIALNEGO

 • Wielkości wektorowe, skalarne
  • Działania na wektorach (dodawanie, odejmowanie, rozkładanie na składowe)
  • Dodawanie (składanie) wektorów
  • Odejmowanie wektorów
  • Rozkładanie wektora na składowe
  • Iloczyn wektora przez liczbę
  • Iloczyn skalarny wektorów
  • Iloczyn wektorowy wektorów
 • Opis ruchu w różnych układach odniesienia
  • Prędkości względne dla ruchów wzdłuż prostej
  • Związki pomiędzy położeniem, prędkością i przyspieszeniem w ruchu jednostajnym i jednostajnie zmiennym
  • Rysowanie i interpretacja wykresów zależności parametrów ruchu od czasu
  • Obliczanie parametrów ruchu podczas swobodnego spadku
 • Rzut pionowy
 • Swobodny ruch ciał
  • Pierwsza zasada dynamiki Newtona
  • Ruch ciał na podstawie drugiej zasady dynamiki Newtona
  • Trzecia zasada dynamiki Newtona w opisie zachowania się ciał
 • Zasada zachowania pędu i zjawisko odrzutu
 • Zderzenia sprężyste i niesprężyste
 • Opis ruchu ciał w układach nieinercjalnych
 • Rola siły tarcia w wyjaśnianiu ruchu ciał
  • Tarcie statyczne i kinetyczne
 • Składanie i rozkładanie siły działającej wzdłuż prostych nierównoległych
 • Ruch jednostajny po okręgu - prędkość i przyspieszenie dośrodkowe
 • Analiza ruchu ciał w dwóch wymiarach na przykładzie rzutu poziomego

MECHANIKA BRYŁY SZTYWNEJ

 • Pojęcia: punkt materialny i bryła sztywna, granice ich stosowalności
 • Masa i moment bezwładności
 • Obliczanie momentu sił
 • Równowaga sił i momentów sił
 • Wyznaczanie położenia środka masy
 • Ruch obrotowy bryły sztywnej wokół osi przechodzącej przez środek masy (prędkość kątowa, przyspieszenie kątowe)
  • Analiza ruchu obrotowego bryły sztywnej pod wpływem momentu sił
 • Zastosowanie zasady zachowania momentu pędu do analizy ruchu
 • Energia kinetyczna ruchu obrotowego w bilansie energii

ENERGIA MECHANICZNA

 • Praca siły na danej drodze
 • Energia kinetyczna i potencjalna ciał w jednorodnym polu grawitacyjnym
 • Zasada zachowania energii mechanicznej w obliczaniu parametrów ruchu
  • Zastosowanie zasady zachowania energii oraz zasady zachowania pędu do opisu zderzeń sprężystych i niesprężystych
 • Moc i sprawność urządzeń

GRAWITACJA

 • Prawo powszechnego ciążenia
  • Siła oddziaływań grawitacyjnych między masami punktowymi i sferycznie symetrycznymi
  • Wartość, kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego na zewnątrz ciała sferycznie symetrycznego
  • Kierunek i zwrot wektora natężenia
 • Zasada superpozycji pól
 • Linie pola grawitacyjnego
  • Pole jednorodne i pole centralne
  • Związek między przyspieszeniem grawitacyjnym na powierzchni planety a jej masą i promieniem
  • Związek energii potencjalnej grawitacji z pracą lub zmianą energii kinetycznej
  • Obliczanie okresu ruchu satelitów (bez napędu) wokół Ziemi
 • Pierwsza i druga prędkość kosmiczna
 • III prawo Keplera dla orbit kołowych
 • Wyznaczanie masy ciała niebieskiego na podstawie obserwacji ruchu jego satelity

TERMODYNAMIKA

 • Założenia gazu doskonałego i zastosowanie równania gazu doskonałego (równania Clapeyrona) do wyznaczenia parametrów gazu
  • Opis przemian: izotermicznej, izobarycznej i izochorycznej
 • Związek pomiędzy temperaturą w skali Kelwina a średnią energią kinetyczną cząsteczek
 • Przekaz energii w formie pracy oraz przekaz energii w formie ciepła
  • Pierwsza zasada termodynamiki
 • Zmiana energii wewnętrznej w izoprzemianach
  • Praca w przemianie izobarycznej
  • Pojęcie ciepła molowego w przemianach gazowych
 • Druga zasada termodynamiki
  • Interpretacja drugiej zasady termodynamiki
 • Wrzenie i parowanie powierzchniowe
  • Wpływ ciśnienia na temperaturę wrzenia cieczy
  • Punkt potrójny wody
  • Pojęcie ciepła właściwego oraz ciepła przemiany fazowej w analizie bilansu cieplnego

RUCH HARMONICZNY I FALE MECHANICZNE

 • Ruch pod wpływem sił sprężystych (harmonicznych)
 • Energia potencjalna sprężystości
  • Okres drgań wahadła matematycznego i ciężarka na sprężynie
  • Okres drgań masy na sprężynie
  • Interpretacja wykresów zależności położenia, prędkości i przyspieszenia od czasu w ruchu drgającym
  • Drgania wymuszone
 • Zjawisko rezonansu mechanicznego na wybranych przykładach
 • Zasada zachowania energii w ruchu drgającym, opis przemiany energii kinetycznej i potencjalnej w tym ruchu
 • Zastosowanie w obliczeniach związków między parametrami fali: długością, częstotliwością, okresem, prędkością
 • Opis zjawiska interferencji, wyznaczanie długości fali na podstawie obrazu interferencyjnego
 • Zjawisko ugięcia fali w oparciu o zasadę Huygensa
 • Opis fali stojącej i jej związek z falami biegnącymi przeciwbieżnie
 • Efekt Dopplera w przypadku poruszającego się źródła i nieruchomego obserwatora

POLE ELEKTRYCZNE

 • Prawo Coulomba
 • Pojęcie natężenia pola elektrostatycznego
  • Pole elektrostatyczne na zewnątrz naelektryzowanego ciała sferycznie symetrycznego
  • Graficzna prezentacja pola elektrostatycznego za pomocą linii pola
 • Pole kondensatora płaskiego, napięcie między okładkami
  • Pojęcie pojemności elektrycznej kondensatora
  • Pojemność zastępcza
  • Praca potrzebna do naładowania kondensatora
 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu elektrycznym
  • Przyspieszenie cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym
  • Wpływ pola elektrycznego na rozmieszczenie ładunków w przewodniku; piorunochron i klatka Faradaya

PRĄD STAŁY

 • Pojęcie siły elektromotorycznej ogniwa i oporu wewnętrznego
 • Obliczanie oporu przewodnika z jego oporu właściwego i wymiarów geometrycznych
  • Charakterystyka prądowo-napięciowa opornika podlegającego prawu Ohma
 • Prawa Kirchhoffa i ich wykorzystanie do analizy obwodów elektrycznych
 • Obliczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle
 • Praca wykonywana podczas przepływu prądu przez różne elementy obwodu, moc rozproszona na oporze
 • Wpływ temperatury na opór metali i półprzewodników

MAGNETYZM, INDUKCJA MAGNETYCZNA

 • Przebieg linii pola magnetycznego w pobliżu magnesów trwałych i przewodników z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
  • Wyznaczanie wektora indukcji magnetycznej wytworzonej przez przewodniki z prądem (przewodnik liniowy, pętla, zwojnica)
 • Analiza ruchu cząstki naładowanej w stałym jednorodnym polu magnetycznym
 • Substancje magnetyczne
  • Zastosowanie materiałów ferromagnetycznych
 • Siła elektrodynamiczna działająca na przewodnik z prądem w polu magnetycznym
 • Zasada działania silnika elektrycznego
 • Strumień indukcji magnetycznej przez powierzchnię
 • Indukcja elektromagnetyczna
  • Obliczanie siły elektromotorycznej powstającej w wyniku zjawiska indukcji elektromagnetycznej
  • Zastosowanie reguły Lenza w celu wskazania kierunku przepływu prądu indukcyjnego
 • Opis budowy i zasady działania prądnicy i transformatora
 • Prąd przemienny (natężenie, napięcie, częstotliwość, wartości skuteczne)
 • Samoindukcja
 • Działanie diody jako prostownika

FALE ELEKTROMAGNETYCZNE I OPTYKA

 • Widmo fal elektromagnetycznych
  • Źródła fal w poszczególnych zakresach i ich zastosowanie
 • Wyznaczanie prędkości światła
  • Doświadczenie Younga
  • Wyznaczanie długości fali świetlnej przy użyciu siatki dyfrakcyjnej
 • Polaryzacja światła przy odbiciu i przy przejściu przez polaryzator
 • Prawa odbicia i załamania fal
  • Wyznaczenie biegu promieni w pobliżu granicy dwóch ośrodków
  • Zjawisko całkowitego wewnętrznego odbicia, wyznaczanie kąta granicznego
 • Tworzenie obrazów rzeczywistych i pozornych za pomocą soczewek skupiających i rozpraszających
  • Równanie soczewki, wyznaczanie położenia i powiększenia otrzymanych obrazów

INDEKS POJĘĆ

kategoria: repetytorium maturzysty
kod: RLF
ISBN: 978-83-7517-549-3
rok wydania: 2024
autor: Elżbieta Senderska
liczba stron: 352
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 499 g
» napisz własną opinię o tej książce

Czytaj na naszym blogu

Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć?

Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu.

czytaj więcej

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Kordian
Juliusz Słowacki
cena z rabatem: 18,36 zł
Mity greckie dla dzieci
Lucyna Szary
cena z rabatem: 21,53 zł
Rok 1984
George Orwell
cena z rabatem: 26,36 zł
Repetytorium maturzysty - matematyka
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - język angielski
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - chemia
cena z rabatem: 27,92 zł

Zobacz też ...

Opinie czytelników

 • Progres
  Posiadam także wydanie z 2014 i z całym sercem musze powiedzieć ze publikacja z 2015 to wielki skok do przodu dodatkowo można kupić ja za grosze . Porównując konkurencje Greg cenowo bije wszystkich a mateial na najwyższym poziomie. Mogę pokusić sie o stwierdzenie ze najlepszy repetytorium na rynku !!!
  Ubolewam że nie została wydana w tamtym roku ale warto bylo czekac !!! Polecam w 100%
  Maturzysta po raz drugi
 • Świetna sprawa!
  Książka do fizyki w porównaniu ze starą edycją jest o niebo lepsza! dokładniej rozwiązane zadania i przejrzyście wytłumaczona teoria pozwalają na pełniejsze zrozumienie poszczególnych zagadnień. Czkamy na chemię... :)
  dawido192
 • rewelacja
  Gdyby wszyscy nauczyciele w tak przystępny sposób tłumaczyli zadania jak zrobiła to autorka książki nauka byłaby przyjemnością.
  joanna