bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » repetytorium maturzysty » Repetytorium maturzysty - wiedza o społeczeństwie

Repetytorium maturzysty - wiedza o społeczeństwie

szkoła: liceum/technikum
 • wszystkie wymagane wiadomości
 • tabele, wykresy, definicje
 • kalendarium
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 29,80 zł
chwilowo niedostępna
powiadom o dostępności
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium maturzysty - wiedza o społeczeństwie

opis książki

Repetytorium Maturzysty wiedza o społeczeństwie Wydawnictwa GREG to książka dokładnie odpowiadająca potrzebom maturzystów - zawiera kompletny materiał potrzebny do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, a treści obejmujące materiał z klasy I wyróżniono oznaczeniem graficznym w postaci paska na marginesie.

Książka ta stanowi bogate kompendium wiedzy, lecz jednocześnie nie przeładowano jej niepotrzebnymi informacjami, a wszystkie treści podane są przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zastosowano ułatwiające naukę formy tabel, diagramów, schematów. Najważniejsze definicje dodatkowo wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami. Dodano też kalendarium najważniejszych wydarzeń ostatnich lat w Polsce i na świecie.

Repetytorium Maturzysty wiedza o społeczeństwie Wydawnictwa GREG stanowi doskonałą pomoc zarówno dla osób decydujących się wybrać „WOS” jako przedmiot maturalny, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, chcących szybko powtórzyć materiał lub przygotować się do klasówki czy odpowiedzi.

Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

Serdecznie polecamy!

spis treści

Wstęp

OBYWATEL I OBYWATELSTWO

 • Obywatelstwo polskie i unijne
  • Obywatelstwo polskie
  • Obywatelstwo unijne
  • Obywatelstwo a narodowość
 • Cnoty obywatelskie
  • Nieposłuszeństwo obywatelskie
 • Młody obywatel w urzędzie
  • Uzyskanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego pojazdu
  • Warunki formalne uprawniające obywatela do udziału w wyborach
  • Dostęp obywateli do informacji publicznej
  • Sposoby odwołania się obywateli od decyzji urzędu

BEZPIECZEŃSTWO

 • Zadania prokuratury i policji
  • Uprawnienia policji
  • Inne służby porządkowe
 • Odpowiedzialność karna nieletnich
  • Środki wychowawcze, lecznicze, poprawcze
 • Przepisy prawne dotyczące sprzedaży i konsumpcji alkoholu, papierosów i narkotyków
  • Papierosy
  • Alkohol
  • Narkotyki

EDUKACJA I PRACA W POLSCE I UNII EUROPEJSKIEJ

 • Prawa ucznia
  • Naruszenie praw ucznia w szkole i ich ochrona
 • Obowiązki ucznia
 • Zasady rekrutacji do szkół wyższych
  • Warunki podejmowania nauki w Unii Europejskiej
 • Zasady bezpiecznego podróżowania po Europie i po świecie
  • Planowanie podróży
  • Kłopoty w podróży
 • Podjęcie pracy
  • Kryteria porównawcze zawieranych umów
  • Podatki
  • Zasady podejmowania pracy w Unii
  • Europass, czyli europejskie CV
 • Edukacja pozaformalna i nieformalna
 • Sposoby zwiększenia szans w dostępie do edukacji
 • Zależności między systemem edukacyjnym a rynkiem pracy
 • Kształcenie ustawiczne

ŻYCIE ZBIOROWE I JEGO REGUŁY

 • Zbiorowość, wspólnota, społeczeństwo
 • Normy i instytucje społeczne
  • Normy społeczne
  • Instytucje społeczne
  • Harmonia i ład społeczny
  • Anomia
 • Konflikty społeczne i sposoby ich rozwiązywania
 • Socjalizacja i kontrola społeczna
  • Socjalizacja
  • Rola społeczna
  • Kontrola społeczna
  • Stygmatyzacja społeczna
 • Grupa społeczna
  • Rodzina jako podstawowa grupa społeczna
  • Władza rodzicielska
 • Typy organizacji społeczeństw i rodzin
 • Zagrożenia współczesnej rodziny
 • Struktura społeczna
  • Warstwy społeczne
  • Ruchliwość społeczna
 • Problemy społeczeństwa polskiego
 • Zmiany społeczne
  • Historyczne formy organizacji społeczeństw
  • Współczesne formy organizacji społeczeństw
  • Adaptacja społeczna
  • Rewolucja i reforma
 • Wybrane ruchy społeczne
  • NSZZ Solidarność
  • Ruch niepodległościowy non-violence Mahatmy Gandhiego
  • Ruch praw obywatelskich Martina L. Kinga
  • Ruch na rzecz ochrony środowiska
  • Ruch feministyczny
 • Naród, ojczyzna, mniejszości narodowe
  • Postawy wobec ojczyzny i narodu
  • Mniejszości narodowe w Polsce
  • Mniejszości etniczne w Polsce
  • Imigranci w Polsce
 • Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie
  • Integracja narodów w świecie zachodnim
  • Kalendarium integracji europejskiej
 • Sytuacja mniejszości narodowych w UE
  • Dokumenty chroniące prawa mniejszości
  • Polityka wybranych państw wobec mniejszości
 • Wybrane konflikty społeczne
  • Konflikty narodowościowe w Afryce
  • Konflikty narodowościowe w Azji
  • Konflikty narodowościowe w Ameryce Południowej i Środkowej
 • Kultura i pluralizm kulturowy
  • Kultura
  • Tolerancja a akceptacja
 • Współczesne spory światopoglądowe
  • Badania genetyczne
  • Aborcja
  • Eutanazja
  • Metoda in vitro
  • Związki partnerskie
  • Kara śmierci
 • Społeczeństwo obywatelskie
  • Filozoficzny rodowód społeczeństwa obywatelskiego
  • Kapitał społeczny
  • Formy aktywności obywateli w państwie demokratycznym
  • Wolność zrzeszania się
  • Grupy interesów i organizacje społeczne
 • Opinia publiczna
  • Badania opinii społecznej
  • Marketing społeczny
 • Środki masowego przekazu
  • Niezależność mediów w Polsce
  • Wolność słowa

POLITYKA I DEMOKRACJA

 • Demokracja - zasady i procedury
  • Wartości współczesnej demokracji
  • Główne fazy kształtowania się systemu demokratycznego
  • Polskie tradycje demokratyczne
  • Demokracja pośrednia
  • Funkcje wyborów w systemie demokratycznym
  • Prawo wyborcze
  • Demokracja bezpośrednia
 • Patologie demokracji
 • Polityka, ideologie i doktryny polityczne
  • Polityka
  • Kultura polityczna
  • Ideologia
  • Współczesne doktryny polityczne
  • Ideologie totalitarne
  • Program polityczny
 • Systemy partyjne
  • Systemy partyjne na świecie
  • Funkcje partii politycznych
  • Wybrane systemy partyjne
  • Zasady ordynacji wyborczej
  • Próg wyborczy
 • Współczesna demokracja w Polsce i na świecie
  • Problemy polityki bezpieczeństwa społecznego
  • Zadania państwa w zakresie bezpieczeństwa społecznego
  • Populizm jako przykład zagrożenia dla demokracji
 • Patologie życia publicznego
  • Afery korupcyjne w Polsce
  • Nepotyzm
  • Klientelizm
  • Partykularyzm
 • Uczestnictwo obywateli w życiu politycznym
  • Pozyskiwanie elektoratu przez partie polityczne

PAŃSTWO I JEGO FUNKCJONOWANIE

 • Geneza państwa
 • Funkcje państwa
 • Formy państwa
  • Formy rządów
  • Reżim polityczny
  • Ustrój terytorialny
  • Typy państw
 • Modele ustrojowe państw demokratycznych
  • Systemy rządzenia
  • Systemy ustrojowe wybranych państw
 • Odpowiedzialność konstytucyjna i odpowiedzialność polityczna
 • Modele stosunków między władzą świecką a władzą duchowną
 • Władza ustawodawcza w państwie demokratycznym
  • Funkcje parlamentu
  • Immunitety parlamentarne
  • Terminy związane z funkcjonowaniem parlamentu
  • Procedura tworzenia prawa przez parlament
  • Prezydent w procesie ustawodawczym
  • Tworzenie koalicji
  • Opozycja
 • Władza wykonawcza w państwie demokratycznym
  • Relacje głowy państwa z legislatywą i egzekutywą
  • Formy przywództwa głowy państwa
  • Odpowiedzialność głowy państwa
  • Charakterystyka władzy wykonawczej w systemach demokratycznych

FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA POLSKIEGO

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Konstytucyjne zasady ustroju państwa
  • Prawo międzynarodowe w Konstytucji RP
  • Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP
 • Procedura zmiany Konstytucji RP
 • Parlament RP
  • Skład i organy Sejmu
 • Wybory parlamentarne
  • Skrócenie kadencji Sejmu
  • Progi wyborcze
  • Okręgi wyborcze
 • Posłowie
 • Funkcje Sejmu i Senatu
  • Procedura uchwalania ustawy budżetowej
 • Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
  • Uprawnienia prezydenta RP
  • Odpowiedzialność prezydenta
  • Kontrasygnata i prerogatywa prezydencka
 • Wybory prezydenckie w Polsce
  • Zawieszenie lub usunięcie prezydenta RP z urzędu
 • Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej
 • Tryb powoływania rządu
  • Rząd mniejszościowy
  • Rząd większościowy
 • Administracja rządowa
  • Administracja zespolona
  • Wojewoda
  • Administracja niezespolona
 • Służba cywilna
 • Organy kontroli państwowej, ochrony prawa i zaufania publicznego
  • Prokuratura
  • Najwyższa Izba Kontroli (NIK)
  • Rzecznik Praw Obywatelskich
  • Rzecznik Praw Dziecka
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
  • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)
  • Instytut Pamięci Narodowej (IPN)
  • Sąd Lustracyjny
  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE)
 • Samorząd terytorialny w Polsce
  • Źródła dochodów samorządów terytorialnych
 • Obecny podział terytorialny Polski
  • Gmina
  • Powiat
  • Województwo
 • Wybory do samorządów terytorialnych
  • Prawo wyborcze
  • Kandydaci
  • Wybory
  • Referendum lokalne
  • Konsultacje społeczne
 • Uprawnienia nadzorcze premiera i wojewody wobec samorządów

PRAWO

 • Cechy dobrego prawa
 • Szczegółowe zasady prawa
 • Rodzaje i źródła prawa
 • Gałęzie prawa
 • Norma prawna
  • Budowa normy prawnej
  • Podział norm prawnych
 • Struktura sądownictwa w Polsce
 • Postępowanie sądowe
  • Zasady funkcjonowania sądów w Polsce
  • Sędzia
  • Ławnik
  • Mediacja jako sposób rozwiązywania sporów
 • System prawny Rzeczpospolitej Polskiej
  • Hierarchia aktów prawnych
  • Źródła poznania prawa
  • Zasada praworządności i instytucje stojące na jej straży
  • Organy ochrony prawnej i kontroli
 • Sądy i trybunały
  • Powoływanie i zadania Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu
  • Skarga konstytucyjna do Trybunału Konstytucyjnego
  • Krajowa Rada Sądownictwa
 • Prawo cywilne i rodzinne
  • Działy prawa cywilnego
  • Podstawowe zasady prawa cywilnego
  • Podstawowe pojęcia prawa cywilnego
  • Podstawowe rodzaje i tryby postępowania cywilnego
  • Małżeństwo jako instytucja prawna
  • Władza rodzicielska
  • Konkubinat
 • Prawo karne
  • Zasady prawa karnego
  • Podstawowe pojęcia prawa karnego
  • Kary i środki karne
  • Przebieg postępowania karnego
  • Zasady wnoszenia apelacji
  • Zasady wnoszenia o kasację wyroku
 • Prawo administracyjne
  • Akty administracyjne
  • Struktura sądownictwa administracyjnego
  • Przebieg postępowania administracyjnego
  • Odwołanie od decyzji i postanowień organów administracyjnych
 • Obywatel wobec prawa
  • Zasady pisania pozwu, zawiadomienia, odwołania
  • Organy pomocy i obsługi prawnej

PRAWA CZŁOWIEKA

 • Prawa człowieka
 • Geneza praw człowieka
 • Najważniejsze dokumenty chroniące prawa człowieka
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ
  • Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
 • Łamanie praw człowieka na świecie
 • Ochrona praw człowieka w Polsce
  • Prawa człowieka i prawa obywatelskie w Konstytucji RP
  • Prawo do prywatności
  • Ochrona danych osobowych
  • Prawa obywatela w kontaktach z mediami
  • Środki ochrony praw człowieka w Polsce
 • Światowy i europejski system ochrony praw człowieka
  • Instytucje stojące na straży przestrzegania praw człowieka z ramienia ONZ
  • Rada Europy
  • Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu
  • Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
  • System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej
  • Skargi do sądów międzynarodowych
  • Organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw człowieka

POLSKA, EUROPA, ŚWIAT

 • Stosunki międzynarodowe w wymiarze globalnym
  • Podmioty prawa międzynarodowego
  • Zasady prawa międzynarodowego
  • Metody rozwiązywania sporów międzynarodowych
  • Globalna Północ a globalne Południe - różnice
  • Najważniejsze przyczyny lokalnych konfliktów zbrojnych
  • Najważniejsze współczesne konflikty międzynarodowe
 • Terroryzm
 • Zapobieganie konfliktom i walka z terroryzmem
 • Systemy bezpieczeństwa i współpracy
  • Organizacja Narodów Zjednoczonych - ONZ (United Nations - UN)
  • Misje pokojowe ONZ
  • Działania ONZ dotyczące walki z terroryzmem
 • Organizacja traktatu północnoatlantyckiego - NATO
  • Struktura NATO
  • Droga Polski do NATO
  • Polityka „otwartych drzwi”
  • Najważniejsze operacje wojskowe NATO
 • Regionalna współpraca międzynarodowa
 • Polska polityka zagraniczna
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP
  • Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po 1989 r.
  • Działania Polski w zakresie współpracy rozwojowej
  • Relacje Polski z wybranymi państwami
 • Integracja europejska
  • Unia Europejska
  • Cztery Wolności Unii Europejskiej
  • Ojcowie zjednoczonej Europy
  • Instytucje Unii Europejskiej
  • Organy doradcze Unii Europejskiej
  • Prawo wspólnotowe
  • Trzy Filary Unii Europejskiej
  • Zasada subsydiarności w działaniu UE
  • Wybrane traktaty europejskie
  • Układ z Schengen
  • Strefa euro
  • Finanse Unii Europejskiej i jej budżet
  • Przedakcesyjne fundusze unijne
  • Fundusze strukturalne
  • Euroregiony
  • Rada Europy
 • Polska w Unii Europejskiej
  • Integracja Polski w strukturach UE
  • Bilans członkostwa Polski w UE
  • Fundusze strukturalne UE - zasady korzystania i funkcjonowania
  • Nauka w państwach UE
  • Praca w państwach UE
 • Globalizacja współczesnego świata
  • Pozytywne skutki globalizacji
  • Negatywne skutki globalizacji
  • Ruch alterglobalistyczny
  • Ruch ekologiczny
 • Europa wśród mocarstw światowych
  • Ład międzynarodowy
  • Mocarstwo
  • Supermocarstwa i mocarstwa regionalne
  • Charakterystyka wybranych mocarstw światowych

KALENDARIUM

INDEKS

kategoria: repetytorium maturzysty
kod: RLW
ISBN: 978-83-7517-545-5
rok wydania: 2024
autor: Natalia Olaczek, Krystian Paprocki, Agnieszka Chłosta-Sikorska
liczba stron: 408
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 574 g
» napisz własną opinię o tej książce

Czytaj na naszym blogu

Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć?

Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu.

czytaj więcej

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
cena z rabatem: 29,60 zł
Dzieje Tristana i Izoldy
Józef Bedier
cena z rabatem: 6,78 zł
Mity greckie dla dzieci
Lucyna Szary
cena z rabatem: 15,18 zł
Repetytorium maturzysty - język angielski
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - matematyka
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - historia
cena z rabatem: 27,92 zł

Zobacz też ...