bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » repetytorium maturzysty » Repetytorium maturzysty - chemia

Repetytorium maturzysty - chemia

ocena klientów (3 opinie):
oceń »
szkoła: liceum/technikum
 • wszystkie wymagane wiadomości
 • rysunki, schematy, tabele
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 34,90 zł
cena z rabatem: 27,92 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Repetytorium maturzysty - chemia

opis książki

Repetytorium Maturzysty chemia Wydawnictwa GREG to książka, która idealnie trafia w oczekiwania maturzystów - zawiera kompletny materiał niezbędny do przygotowania się do matury w jej aktualnej formule. Całość jest zgodna z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum i zawiera zagadnienia ze wszystkich klas liceum, w tym z klasy I, które pojawiają się w podstawie programowej po raz pierwszy.

Zadania w repetytorium opatrzono szczegółowymi informacjami, jak je rozwiązać, wraz z tłumaczeniem rozwiązania krok po kroku. Również w zadaniach typu testowego pokazano prawidłowe odpowiedzi. Dzięki temu można prześledzić tok myślenia przy pracy, a także sprawdzić poprawność wykonywanych samodzielnie działań. Komentarze na marginesach wskazują szczególnie ważne kwestie i objaśniają trudniejsze czynności. Tam, gdzie jest to potrzebne, zadaniom towarzyszą czytelne i wyraźne rysunki.

Informacje teoretyczne przedstawiono przystępnym, zrozumiałym językiem, z dbałością o proste do zrozumienia ujęcie nawet najbardziej skomplikowanych zagadnień. Pomocne są liczne dokładne rysunki, ilustrujące ważne zagadnienia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnie widocznymi na stronie ramkami.

Repetytorium Maturzysty chemia Wydawnictwa GREG to doskonała pomoc w okresie nauki w liceum - nie tylko dla tegorocznych maturzystów, ale także dla uczniów młodszych klas, którym zależy na szybkiej, bezproblemowej nauce i dobrych ocenach.

Teraz książka po raz pierwszy w odświeżonej, nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej!

Serdecznie polecamy!

spis treści

POZIOM PODSTAWOWY

 • MATERIAŁY I TWORZYWA POCHODZENIA NATURALNEGO
  • Właściwości SiO2 i jego odmiany występujące w przyrodzie, proces produkcji szkła
   • Charakter chemiczny SiO2
   • Proces produkcji szkła
  • Rodzaje, właściwości i zastosowanie szkła
  • Surowce do produkcji wyrobów ceramicznych, cementu i betonu
  • Rodzaje skał wapiennych w przyrodzie, właściwości i zastosowanie
  • Wykrywanie skał wapiennych
   • Wykrywanie skał wapiennych w minerałach
  • Hydraty
   • Nazewnictwo hydratów
 • ŚRODKI CZYSTOŚCI
  • Proces zmydlania tłuszczów, mydła jako przykład detergentów
   • Otrzymywanie mydeł
   • Odczyn roztworu wodnego mydła
  • Wpływ twardości wody na mydła i detergenty
  • Eutrofizacja wód
  • Charakter chemiczny składników środków czystości
  • Emulsje
 • CHEMIA W KUCHNI
  • Niektóre składniki leków i ich działanie
  • Procesy fermentacyjne
   • Fermentacja alkoholowa
   • Fermentacja mlekowa
   • Fermentacja octowa
   • Fermentacja masłowa
  • Sposoby konserwacji żywności, zapobiegania psuciu się
 • CHEMIA GLEBY
  • Właściwości gleby i jej pH
   • Warstwy gleby
  • Nawozy
   • Wpływ nawozów na pH gleby
  • Zanieczyszczenia gleb i sposoby ochrony przed jej degradacją
   • Rekultywacja
 • PALIWA
  • Surowce służące do pozyskiwania energii
  • Destylacja ropy naftowej
  • Alternatywne źródła energii
  • Liczba oktanowa i sposoby jej zwiększania
 • ODZIEŻ I OPAKOWANIA
  • Rodzaje tworzyw sztucznych
  • Włókna naturalne i sztuczne
  • Doświadczenia pozwalające odróżnić włókna białkowe, celulozowe, sztuczne i syntetyczne
  • Włókna syntetyczne

POZIOM ROZSZERZONY

 • STECHIOMETRIA
  • Mol, masa molowa
  • Objętość molowa w warunkach normalnych i standardowych
  • Objętość molowa w warunkach dowolnych
  • Prawo stałości składu
  • Prawo zachowania masy
  • Ułamki składników: masowe, molowe i objętościowe
  • Zawartość procentowa składników w mieszaninie lub w związku chemicznym
  • Stężenia chemiczne
   • Stężenia procentowe
   • Stężenie molowe
   • Rozpuszczalność
   • Przeliczanie stężeń
   • Mieszanie roztworów - reguła krzyża
  • Stechiometria mieszanin
   • Obliczanie mas molowych mieszanin
  • Wydajność reakcji chemicznej
  • Wyprowadzanie wzorów elementarnych
  • Zależności stechiometryczne na bazie równań reakcji
  • Obliczanie składu mieszanin poreakcyjnych
  • Obliczanie składu mieszanin w oparciu o gęstości mieszanin
 • BUDOWA ATOMU I OPIS KWANTOWO-MECHANICZNY ATOMU
  • Atom - ujęcie klasyczne
   • Pojęcia podstawowe
   • Ustalanie wzorów związków chemicznych
   • Masa atomowa i średnia ważona masa izotopowa
   • Masa cząstek (molekuł)
   • Charakterystyka cząstek elementarnych
   • Substancje proste - charakterystyka metali i niemetali
  • Układ okresowy pierwiastków (uop) - ujęcie klasyczne
   • Nazwy grup
   • Pojęcia podstawowe
   • Charakterystyka połączeń czwartego okresu uop grup 1-2 i 13-18
   • Zmiany wielkości na tle układu okresowego
  • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
  • Budowa atomu - ujęcie kwantowe
   • Liczby kwantowe
   • Kontur orbitalu (chmury elektronowej)
   • Reguły zabudowy orbitali
   • Konfiguracja elektronowa stanu podstawowego na przykładzie atomu selenu
   • Elektrony
   • Konfiguracja jonów
   • Wzbudzony stan elektronowy
 • WIĄZANIA CHEMICZNE, KSZTAŁT CZĄSTECZKI I HYBRYDYZACJI ORBITALI
  • Budowa cząsteczki - ujęcie klasyczne
   • Pojęcia podstawowe
   • Wzory chemiczne
   • Wiązania chemiczne - definicje, podział
   • Wzory elektronowe cząsteczek
  • Budowa cząsteczek - ujęcie kwantowe
   • Kolejność poziomów energetycznych cząsteczki
   • Hybrydyzacja orbitali atomowych
   • Rodzaje hybrydyzacji
 • SYSTEMATYKA ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH
  • Równania reakcji otrzymywania substancji nieorganicznych
   • Tlenki
   • Wodorotlenki
   • Kwasy
   • Sole
   • Hydroksosole i wodorosole
  • Projektowanie podstawowych doświadczeń
   • Badanie charakteru chemicznego substancji - zasada ogólna dla substancji rozpuszczalnej i nierozpuszczalnej w wodzie
   • Wykazanie charakteru amfoterycznego wodorotlenku chromu(III)
 • TERMOCHEMIA
  • Pojęcia podstawowe
  • Sposoby wymiany energii pomiędzy układem i otoczeniem
  • Konwencja międzynarodowa znaków energii
  • Funkcje termodynamiczne
  • Zasady termodynamiki
 • KINETYKA CHEMICZNA
  • Definicja szybkości reakcji i wpływ różnych czynników na szybkość
   • Zależność szybkości od temperatury (v = v(T))
   • Zależność szybkości od stężenia (v = v(c))
  • Rząd reakcji
   • Cząsteczkowość reakcji
   • Badanie wpływu różnych czynników na szybkość reakcji - zasada ogólna
  • Kataliza chemiczna - zależność szybkości od obecności innych substancji
   • Podział
 • STATYKA CHEMICZNA
  • Prawo działania mas - prawo Guldberga i Waagego
  • Zależność stałej od temperatury
  • Reguła przekory (Le Chateliera-Brauna)
  • Stałe równowagi
   • Stała równowagi reakcji dysocjacji nazywana stałą dysocjacji
   • Iloczyn jonowy wody
  • Roztwory i reakcje w roztworach wodnych
   • Podział roztworów
   • Roztwory koloidalne
   • Podział koloidów
   • Porównanie koloidów
   • Metody rozdzielania mieszanin
   • Rozpuszczanie, roztwarzanie
   • Efekty towarzyszące rozpuszczaniu
   • Reakcje w roztworach wodnych
  • Dysocjacja elektrolityczna
   • Teoria dysocjacji Arrheniusa
   • Teoria Brónsteda - Lowry'ego
   • Teoria Lewisa
  • Formy zapisu równań reakcji jonowych
   • Ogólne zasady zapisu równań reakcji jonowych
  • Elektrolity mocne i "lotne"
   • Przykłady równań reakcji jonowych
  • Projektowanie podstawowych doświadczeń
   • Sporządzanie roztworu o danym stężeniu
   • Projektowanie prostej identyfikacji jonów w roztworze - zasada ogólna
   • Porównywanie mocy elektrolitów - zasada ogólna
   • Zbieranie gazów wydzielanych w trakcie doświadczenia
   • Oczyszczanie mieszanin gazowych
   • Otrzymywanie różnych gazów w laboratorium szkolnym
  • Hydroliza związków organicznych i nieorganicznych
  • Bufory - definicja i zasada działania
   • Działanie roztworu buforowego
 • UTLENIANIE I REDUKCJA
  • Reguły wyznaczania stopni utlenienia
   • Metody uzgadniania równań reakcji redoks (bilans klasyczny i jonowo-elektronowy)
  • Przewidywanie własności utleniająco-redukujących atomów i prostych jonów
  • Przewidywanie kierunku reakcji redoks
  • Badanie zachowania się metali w reakcjach z kwasami - zasada ogólna
  • Porównywanie własności utleniająco-redukujących substancji - zasada ogólna
  • Porównywanie aktywności metali - zasada ogólna
   • Porównywanie aktywności metali - przykład
  • Najlepsze utleniacze
   • Przewidywanie produktów reakcji redoks z zastosowaniem manganianu(VII) potasu (KMnO4)
   • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu w zależności od środowiska
   • Badanie własności utleniających manganianu(VII) potasu
   • Badanie własności utleniających związków chromu(VI)
   • Własności utleniające kwasu azotowego(V)
   • Własności utleniające kwasu siarkowego(VI)
   • Własności utleniające fluorowców
 • CHARAKTERYSTYKA PIERWIASTKÓW NA TLE UKŁADU OKRESOWEGO
  • Alotropia pierwiastków
  • Barwa płomienia i roztworów
  • Przykłady związków pierwiastków bloku s i p
  • Pierwiastki bloku d
   • Uwagi ogólne
   • Chrom
   • Mangan
   • Żelazo
   • Srebro
   • Miedź
   • Cynk
  • Podstawy analizy chemicznej
   • Miareczkowanie
   • Analiza spaleniowa - analiza elementarna
 • CHEMIA ORGANICZNA
  • Podział związków organicznych
  • Wiązania w związkach organicznych i typ hybrydyzacji
  • Reakcje w chemii organicznej
   • Reakcje charakterystyczne dla związków organicznych
  • Przewidywanie właściwości fizycznych i chemicznych związków organicznych
   • Temperatury przemian fazowych
   • Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach
  • Izomeria w związkach organicznych
   • Rodzaje izomerii
   • Rodzaje izomerii omawiane w szkole średniej
   • Izomeria optyczna
   • Ustalanie konfiguracji absolutnej
   • Wzory stereochemiczne
   • Rodziny konfiguracyjne
  • Podstawowe szeregi homologiczne lub związki danej klasy
   • Węglowodory nasycone, nienasycone, cykliczne
   • Węglowodory aromatyczne
   • Alkohole
   • Fenole, aminy, amidy
   • Związki karbonylowe - aldehydy i ketony
   • Kwasy karboksylowe
   • Amino- i hydroksykwasy
   • Cukry proste
  • Nazewnictwo związków organicznych
   • Węglowodory nasycone o łańcuchach prostych
   • Węglowodory cykliczne
   • Węglowodory nienasycone (alkeny, alkiny, alkadieny)
   • Węglowodory aromatyczne (areny)
   • Pochodne węglowodorów
   • Alkohole
   • Fenole
   • Aldehydy
   • Ketony
   • Kwasy karboksylowe
   • Sole i estry kwasów karboksylowych
   • Amidy kwasowe
   • Aminy
  • Podstawowe odczynniki w chemii organicznej
  • Charakterystyka i reaktywność związków organicznych
   • Węglowodory
   • Alkohole
   • Fenole
   • Związki karbonylowe
   • Kwasy karboksylowe
   • Aminy
   • Amidy kwasowe
   • Wielofunkcyjne pochodne węglowodorów
  • Aminokwasy
  • Cukry
  • Białka
   • Kwasy nukleinowe
   • Właściwości fizyko-chemiczne kwasów nukleinowych
   • Tworzywa sztuczne
kategoria: repetytorium maturzysty
kod: RLC
ISBN: 978-83-7517-548-6
rok wydania: 2024
autor: Iwona Król, Piotr Mazur
liczba stron: 360
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 479 g
» napisz własną opinię o tej książce

Czytaj na naszym blogu

Zdalne nauczanie a matura - jak to ogarnąć?

Rok szkolny ledwo zdążył się rozpocząć... A tymczasem od poniedziałku szkoły ponadpodstawowe przeszły na tryb nauczania zdalnego, co oznacza, że licealiści znów muszą zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest nauka i przygotowanie do matury w domu.

czytaj więcej

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
cena z rabatem: 29,60 zł
Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z rabatem: 23,96 zł
Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
cena z rabatem: 31,92 zł
Repetytorium maturzysty - biologia
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - matematyka
cena z rabatem: 27,92 zł
Repetytorium maturzysty - język angielski
cena z rabatem: 27,92 zł

Zobacz też ...

Opinie czytelników

 • Polecam!!!
  Wszystkie do tej pory poznane przeze mnie repetytoria Grega sa świetne! Nie dość, ze cenowo biją na głowę inne tego typu pozycje to zakresem materiału i poziomem merytorycznym wyróżniają się bardzo pozytywnie. Polecam z ręką na sercu! Jestem nauczycielem i to repetytorium jest podstawą jaką wymagam od uczniów.
  Chasia
 • Doskonała
  Ksiązka zawiera mnóstwo zadań z rozwiązaniami, wiele jasnych wyjaśnień teorii. Polecam zarówno maturzystom jak i uczniom klasy pierwszej i drugiej.
  Marcin
 • Doskonała i do nauki i do powtórek
  Właśnie kupiłem książkę w nowej odsłonie. Wersja doskonała, w szczególności zestaw zagadnień z poziomu podstawowego, który umożliwia szybkie opanowanie najważniejszych zagadnień, które w szkole są zwykle omawiane bardzo chaotycznie i po macoszemu.. POLECAM!!!
  Chemik