bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » egzaminy/matura » stara matura » vademecum matura - CZARNA SERIA » Vademecum matura - geografia

Vademecum matura - geografia

szkoła: liceum/technikum
 • zadania jak w tegorocznych testach
 • prosty i zrozumiały język
 • wszystkie wiadomości niezbędne i wymagane przed maturą
 • dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum

pełny opis książki »

cena: 48,95 zł
cena z rabatem: 39,17 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Zobacz wewnątrz

Pełny opis książki: Vademecum matura - geografia

opis książki

Vademecum Matura - geografia Wydawnictwa GREG to książka zawierająca całość materiału potrzebnego do przygotowania się do matury w jej obecnie obowiązującej formule. Jest zgodna z podstawą programową dla trzyletniego liceum i czteroletniego technikum, a treści obejmujące materiał z klasy I dodatkowo oznaczono graficznie.

Zawarte w książce treści zaprezentowano przystępnym, zrozumiałym językiem. Tam, gdzie było to możliwe, zastosowano ułatwiające naukę formy tabelek, wykresów, wyliczeń, diagramów, dołączono liczne rysunki i zdjęcia. Najważniejsze pojęcia wyróżniono wyraźnymi ramkami. W tekście wskazano też za pomocą oznaczeń graficznych tematy i zagadnienia, które w ostatnich latach pojawiły się na maturze.

Vademecum Matura - geografia Wydawnictwa GREG jest doskonałą pomocą zarówno dla osób decydujących się wybrać geografię jako przedmiot maturalny, jak dla uczniów pierwszej klasy liceum, którzy chcą skutecznie przygotować się do klasówki lub odpowiedzi albo powtórzyć materiał.

Znaczek pewniak na teście wskazuje treści, które ze szczególnym prawdopodobieństwem pojawią się na teście lub sprawdzianie.

Książka w nowoczesnej i kolorowej szacie graficznej! Całość w funkcjonalnej i estetycznej oprawie zintegrowanej.

Serdecznie polecamy!

spis treści

Ogólne informacje o egzaminie

Wstęp

ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

 • Geografia jako nauka
  • Źródła informacji geograficznej
  • Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie
  • Mapa jako źródło informacji geograficznej
  • Skala mapy
  • Zadania ze skalą
  • Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
  • Generalizacja mapy
  • Rodzaje i zastosowanie map
  • Czytamy mapę topograficzną

SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI

 • Astronomiczne podstawy geografii
  • Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego
  • Zaćmienie Słońca i Księżyca
  • Kształt i rozmiary Ziemi
  • Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki
  • Rachuba czasu na Ziemi
  • Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki
  • Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku
  • Wyznaczanie wysokości górowania Słońca
  • Kalendarz
  • Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa
  • Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi
 • Atmosfera
  • Budowa i skład chemiczny atmosfery
  • Bilans cieplny Ziemi
  • Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi
  • Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Cyrkulacja planetarna
  • Wiatry na Ziemi
  • Wilgotność powietrza
  • Produkty kondensacji pary wodnej
  • Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej
  • Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
  • Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna
  • Strefy klimatyczne na Ziemi
  • Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka
  • Wpływ działalności człowieka na klimat
 • Hydrosfera
  • Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie
  • Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich
  • Rzeki
  • Jeziora, bagna, torfowiska
  • Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina
  • Wody podziemne. Źródła
  • Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany hydrosfery
 • Litosfera
  • Budowa wnętrza Ziemi
  • Metody badań geologicznych
  • Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna
  • Struktury geologiczne
  • Genetyczne typy skał
  • Czytamy przekrój geologiczny
  • Teoria tektoniki płyt litosfery
  • Wewnętrzne procesy geologiczne
  • Zewnętrzne procesy geologiczne
  • Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
  • Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany litosfery
 • Pedosfera
  • Budowa gleby. Profil glebowy
  • Proces glebotwórczy
  • Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe
  • Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne
  • Erozja gleb
 • Biosfera
  • Formacje roślinne na Ziemi
  • Krainy zoogeograficzne
  • Fauna mórz i oceanów
  • Antropogeniczne zmiany biosfery
  • Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

 • Ludność
  • Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna)
  • Rozmieszczenie ludności świata
  • Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności
  • Struktura demograficzna ludności świata
  • Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się
  • Zróżnicowanie rasowe ludności świata
  • Zróżnicowanie językowe ludności świata
  • Zróżnicowanie religijne ludności świata
  • Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia
  • Migracje
 • Osadnictwo
  • Typy osadnictwa wiejskiego
  • Urbanizacja
  • Typy zespołów miejskich
  • Największe miasta świata. Problemy wielkich miast
 • Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata
  • Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku
  • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata
  • Globalizacja
  • Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm
  • Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne
  • Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe
 • Rolnictwo
  • Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie
  • Systemy uprawy roli
  • Struktura użytkowania ziemi
  • Rozmieszczenie głównych upraw na świecie
  • Chów i hodowla zwierząt
  • Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej
  • Leśnictwo
  • Rybołówstwo i rybactwo
  • Problem głodu na świecie
 • Przemysł
  • Zasoby naturalne Ziemi
  • Przemysł - jego podział, rola w gospodarce
  • Czynniki lokalizacji przemysłu
  • Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii
  • Struktura produkcji energii na świecie
  • Przemysł przetwórczy na świecie
  • Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych
  • Wielkie okręgi przemysłowe świata
 • Usługi
  • Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
  • Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu
  • Usługi finansowe
  • Turystyka
  • Międzynarodowa wymiana handlowa

GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI

 • Geografia fizyczna Polski
  • Położenie Polski w Europie
  • Obszar, granice, podział administracyjny
  • Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich
  • Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
  • Zlodowacenia w Polsce
  • Ukształtowanie powierzchni Polski
  • Przejściowość klimatu Polski
  • Wody powierzchniowe i podziemne Polski
  • Morze Bałtyckie
  • Gleby w Polsce i ich walory użytkowe
  • Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski
  • Największe kompleksy leśne w Polsce
  • Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski
  • Formy ochrony przyrody
  • Krainy fizyczno-geograficzne Polski
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
  • Typy wsi w Polsce
  • Procesy urbanizacyjne w Polsce
  • Ludność Polski
  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy
  • Energetyka w Polsce
  • Przemysł przetwórczy w Polsce
  • Główne okręgi przemysłowe w Polsce
  • Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu
  • Usługi w Polsce
  • Sieć transportu w Polsce
  • Inwestycje zagraniczne w Polsce
  • Handel zagraniczny Polski
  • Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny
  • Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze
  • Zachowania wyborcze w Polsce
  • Stan zdrowia ludności Polski

Sprawdź, ile wiesz

kategoria: vademecum matura - CZARNA SERIA
kod: VMG
ISBN: 978-83-7517-665-0
rok wydania: 2023
autor: Agnieszka Łękawa
liczba stron: 532
typ oprawy: oprawa zintegrowana
format: 170 x 245 mm
waga: 849 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z rabatem: 8,79 zł
Tajemniczy ogród
Frances E. Hodgson Burnett
cena z rabatem: 13,56 zł
Świętoszek
Molier
cena z rabatem: 7,59 zł
Vademecum matura - język polski
cena z rabatem: 39,17 zł
Vademecum matura - matematyka
cena z rabatem: 39,17 zł
Vademecum matura - język angielski
cena z rabatem: 39,17 zł

Zobacz też ...