bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » zbiorcze (duże) » Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia,...

Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • wszystkie przedmioty ścisłe
 • całość materiału w jednej książce
 • wzory, tabele, definicje
 • najaktualniejsze dane i statystyki
 • polecane przez najlepszych nauczycieli

pełny opis książki »

cena: 34,90 zł
cena z rabatem: 27,92 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Podobne książki

Pełny opis książki: Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia

opis książki

Tablice Wydawnictwa GREG to pozycja wyjątkowa na polskim rynku wydawnictw edukacyjnych, zawiera bowiem zestaw wiadomości z zakresu nauk ścisłych, niezbędny zarówno w szkole podstawowej, jak i liceum - są tutaj informacje z matematyki, fizyki z astronomią, chemii, biologii oraz geografii.

Książka doskonale sprawdza się podczas samodzielnej nauki, jak również przy powtórkach do egzaminów, matury czy w trakcie przygotowania do testu czy sprawdzianu. Wszystkie najważniejsze informacje znajdują się w jednym miejscu, co skraca czas nauki, gdyż nie ma potrzeby żmudnego przeszukiwania różnych publikacji. Wysoki poziom merytoryczny, bardzo dobry dobór informacji i czytelna, przejrzysta forma sprawiają, że z Tablic korzysta się łatwo i przyjemnie. Serdecznie polecamy!

spis treści

MATEMATYKA

 • Alfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczb
 • Cyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe
 • Wybrane własności liczb
 • Działania arytmetyczne
 • Ułamki, proporcjonalność, proporcje
 • Podstawowe pojęcia algebry
 • Dwumian Newtona
 • Tablica pierwiastków kwadratowych
 • Tablica pierwiastków sześciennych
 • Podstawowe typy równań
 • Postaci trójmianu kwadratowego
 • Wielomiany
 • Układy równań liniowych
 • Logarytm: definicje i własności
 • Tablica logarytmów naturalnych
 • Tablica logarytmów dziesiętnych
 • Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta
 • Wykresy funkcji trygonometrycznych
 • Tablice funkcji trygonometrycznych
 • Funkcje cyklometryczne
 • Ciąg arytmetyczny i geometryczny
 • Średnie
 • Granica ciągu
 • Pojęcie funkcji
 • Granica funkcji w punkcie
 • Badanie przebiegu zmienności funkcji
 • Wybrane własności funkcji
 • Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna
 • Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)
 • Monotoniczność funkcji
 • Rachunek różniczkowy
 • Pochodne funkcji elementarnych
 • Rachunek całkowy
 • Całki funkcji elementarnych
 • Elementarne przekształcenia funkcji
 • Macierze i wyznaczniki
 • Podstawowe twierdzenia geometrii
 • Podstawy geometrii
 • Kąty w różnym ujęciu
 • Wybrane przekształcenia geometryczne
 • Prosta
 • Płaszczyzna
 • Trójkąty
 • Czworokąty
 • Klasyfikacja wielokątów
 • Okrąg
 • Koło i jego części
 • Bryły
 • Krzywe drugiego stopnia
 • Wektory
 • Działania na zbiorach
 • Elementy logiki
 • Rachunek zdań a rachunek zbiorów - analogie
 • Elementy kombinatoryki
 • Rachunek prawdopodobieństwa

FIZYKA

 • MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK SI
  • Podstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI
  • Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających
 • MECHANIKA
  • Kinematyka
   • Podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki
   • Podstawowe wielkości kinematyczne
   • Ruch prostoliniowy
   • Ruch prostoliniowy jednostajny
   • Ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony
   • Ruch prostoliniowy jednostajnie opóźniony
   • Rzuty
   • Ruch jednostajny po okręgu
  • Dynamika
   • Zasady dynamiki punktu materialnego
   • Zasada zachowania energii
   • Zasada zachowania pędu
   • Zasada zachowania momentu pędu dla układu punktów materialnych
   • Podstawowe wielkości i wzory
   • Składanie sił
   • Rozkładanie sił
   • Tarcie
   • Ruch okresowy - podstawowe wielkości
   • Wahadła
   • Ruch drgający harmoniczny
   • Drgania tłumione i wymuszone. Rezonans mechaniczny
   • Wielkości dynamiczne ruchu obrotowego bryły
   • Przykłady momentów bezwładności brył
   • Twierdzenie Steinera
   • Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego
   • Zasada niezależności działania momentów sił
   • Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej
  • Pole grawitacyjne
  • Prawo powszechnej grawitacji
  • Prawa Keplera
  • Prędkości kosmiczne
  • Teoria względności
  • Prawo składania szybkości
  • Gęstość, ciężar właściwy
  • Ciśnienie
  • Prawo Pascala
  • Prawo Archimedesa
   • Warunki pływania ciał
  • Gazy
   • Przemiany gazowe
   • Prędkość średnia w gazie
  • Ciecze
 • ZJAWISKA CIEPLNE
  • Transport ciepła
  • Termodynamika
  • Przemiany fazowe
 • ELEKTROSTATYKA
  • Wielkości charakteryzujące pole elektryczne
  • Łączenie kondensatorów
  • Prąd elektryczny stały
  • Łączenie oporów
  • Łączenie ogniw
  • Prąd zmienny
  • Pole magnetyczne
  • Elektromagnetyzm
  • Fale elektromagnetyczne
  • Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie
 • OPTYKA
  • Zwierciadła
  • Soczewki
  • Przyrządy optyczne
  • Dyfrakcja i interferencja
 • AKUSTYKA
  • Podział wrażeń słuchowych
 • MECHANIKA KWANTOWA
  • Cząstki elementarne (przykłady)
 • FIZYKA ATOMOWA
  • Budowa atomu (model Bohra)
  • Serie widmowe wodoru
  • Liczby kwantowe
 • FIZYKA JĄDROWA
  • Rozpady promieniotwórcze
 • ASTRONOMIA
  • Jednostki astronomiczne
  • Orientacja na niebie
  • Doba
  • Miesiąc
  • Pory roku
  • Fazy Księżyca
  • Budowa Słońca
  • Budowa Ziemi
  • Planety
  • Stadia rozwoju Wszechświata
  • Diagram Hertzsprunga-Russella
 • Podstawowe stałe fizyczne
 • Alfabet grecki

CHEMIA

 • CHEMIA NIEORGANICZNA
  • Podstawowe wielkości chemiczne, symbole i oznaczenia
   • Alfabet grecki
   • Liczebniki greckie i łacińskie
   • Wielokrotności i podwielokrotności (uproszczone)
   • Przedrostki jednostek miar SI
   • Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych
  • Ogólna charakterystyka atomu
   • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
   • Cząstki elementarne
   • Masa atomowa
  • Podstawowe wielkości pierwiastków
   • Masy atomowe według danych IUPAC
   • Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
   • Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków .
   • Alotropia
  • Własności pierwiastków poszczególnych grup układu okresowego
   • Gazy szlachetne - helowce
   • Fluorowce
   • Tlenowce
   • Azotowce
   • Węglowce
   • Borowce
   • Berylowce
   • Litowce
   • Tytanowce
   • Wanadowce
   • Chromowce
   • Manganowce
   • Żelazo, kobalt, nikiel
   • Platynowce
   • Miedziowce
   • Cynkowce
   • Skandowce i lantanowce
   • Aktynowce
  • Atom w ujęciu kwantowym
   • Liczby kwantowe
   • Kontur orbitalu
   • Reguły zabudowy orbitali
   • Promocja elektronów
   • Rozmieszczenie elektronów w atomach
  • Przemiany jądrowe
   • Rodzaje rozpadów
   • Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
   • Opis ilościowy rozpadu
   • Skład izotopowy pierwiastków
   • Szereg promieniotwórczy uranowy
   • Zastosowanie izotopów promieniotwórczych
  • Wiązania chemiczne
   • Podział wiązań chemicznych
   • Wiązanie wodorowe
   • Moment dipolowy
   • Energia wiązania
  • Roztwory
   • Charakterystyka wody
   • Rozpuszczalność stałych związków nieorganicznych w wodzie
   • Mieszaniny oziębiające
   • Gęstość wody
   • Gęstość d (g/cm3) wodnych roztworów kwasów, zasad i etanolu w temp. 20°C
  • Reakcje redoks
   • Podstawowe pojęcia
   • Szereg elektrochemiczny metali
   • Szereg wybranych półogniw - kolejność według wzrostu potencjału
  • Statyka chemiczna
   • Stałe trwałości kompleksów dla temperatury 25°C
   • Stałe dysocjacji nieorganicznych i organicznych kwasów i zasad dla temperatury 298 K
   • Lista popularnych wskaźników pH
   • pH popularnych substancji i napojów
   • Iloczyn rozpuszczalności niektórych związków dla temperatury 298 K
   • Przykłady roztworów buforowych
  • Chemia barw
   • Wiadomości podstawowe
   • Barwa płomienia
   • Barwne roztwory
  • Własności niektórych substancji ciekłych
  • Własności niektórych substancji stałych
  • Charakterystyka związków nieorganicznych wybranych pierwiastków
   • Srebro
   • Glin
   • Złoto
   • Węgiel
   • Chrom
   • Miedź
   • Żelazo
   • Mangan
   • Azot
   • Sód
   • Siarka
   • Cynk
  • Charakterystyka wybranych związków organicznych
  • Parametry gazów rzeczywistych
  • Samorzutność reakcji chemicznej
  • Wartości standardowych entropii i entalpii tworzenia
  • Ciepło przemian fazowych
  • Funkcje termodynamiczne związków organicznych
 • CHEMIA ORGANICZNA
  • Izomeria związków organicznych
   • Izomeria
  • Węglowodory
   • Szereg homologiczny n-alkanów
   • Szereg homologiczny n-alkenów
   • Szereg homologiczny n-alkinów
  • Związki karbonylowe
   • Podstawowe aldehydy
   • Szereg homologiczny ketonów
  • Kwasy i estry organiczne
   • Najważniejsze kwasy monokarboksylowe
   • Kwasy dikarboksylowe
   • Inne kwasy
  • Aminokwasy
   • Podstawowe aminokwasy białkowe
  • Cukry - węglowodany, sacharydy Cn(H20)n
   • Przykłady cukrów prostych
   • Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22On
   • Przykłady dwucukrów
   • Przykłady wielocukrów
  • Polimery i polikondensaty
   • Informacje podstawowe
   • Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
   • Polimery - monomery - właściwości
   • Uproszczona identyfikacja płomieniowa tworzyw sztucznych
 • LABORATORIUM
  • Łaźnie grzejne
  • Łaźnie i mieszaniny chłodzące
  • Symbole zagrożenia
 • CHEMIA CZŁOWIEKA
  • Skład pierwiastkowy ciała ludzkiego
 • GEOCHEMIA
  • Występowanie pierwiastków we Wszechświecie
  • Budowa Ziemi
  • Zawartości wagowe
  • Średnia zawartość pierwiastków
  • Skład suchej atmosfery
  • Skład powietrza
  • Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi
  • Skład chemiczny wód morskich
  • Skład pierwiastkowy litosfery

GEOGRAFIA

 • ELEMENTY ASTRONOMII
  • Słońce
  • Księżyc
  • Planety Układu Słonecznego
  • Wymiary Ziemi
 • ZAGADNIENIA OGÓLNOGEOGRAFICZNE
  • Strefy czasowe Ziemi
  • Podział dziejów Ziemi
  • Najważniejsze rodzaje skał
  • Ruchy górotwórcze
  • Najgłębsze rowy oceaniczne
  • Półwyspy
  • Najgłębsze depresje
  • Morfometria Wszechoceanu
  • Przykłady trzęsień Ziemi
 • POLSKA
  • Geografia
   • Terytorium i granice
   • Układ pionowy powierzchni
   • Wyższe szczyty górskie - Karpaty
   • Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
   • Najdłuższe jaskinie
   • Najgłębsze jaskinie
   • Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
   • Największe rzeki
   • Największe i najgłębsze jeziora
   • Najdłuższe kanały
   • Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
   • Temperatury powietrza
   • Opady atmosferyczne
  • Stan i ochrona środowiska
   • Zasoby ważniejszych kopalin (2007 r.)
   • Zasoby wodne i pobór wody
   • Stan czystości rzek w 2007 roku (w % długości kontrolowanego odcinka)
   • Stan czystości wybranych jezior
   • Ścieki przemysłowe i komunalne
   • Oczyszczalnie ścieków 2008
   • Emisja głównych zanieczyszczeń powietrza 2007
   • Parki narodowe 2008
   • Rezerwaty przyrody 2008
   • Największe parki krajobrazowe
  • Struktura terytorialna
   • Gminy 2008 r.
   • Powiaty ziemskie 2008 r.
   • Miasta na prawach powiatu (powiaty grodzkie) 2008 r.
   • Województwa i ich stolice
  • Ludność. Wyznania religijne
   • Ludność na podstawie spisów
   • Ludność Polski w latach 1946-2008
   • Ludność według województw (31 XII 2008 r.)
   • Ludność według płci i wieku (2008 r.)
   • Bilans ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym (2008 r.)
   • Ludność według poziomu wykształcenia (2006 r.)
   • Miasta i ludność w miastach (2008 r.)
   • Ludność wiejska (2008 r.)
   • Ruch naturalny ludności na 1000 osób (2008 r.)
   • Przyrost naturalny według województw (2008 r.)
   • Przyrost naturalny w latach 1946-2008
   • Współczynnik dzietności kobiet w latach 1960-2008
   • Przeciętne dalsze trwanie życia (2008 r.)
   • Migracje wewnętrzne ludności (2008 r.)
   • Migracje zagraniczne ludności (2008 r.)
   • Saldo migracji w latach 1946-2008
   • Zgony niemowląt w latach 1946-2008
   • Wyznania religijne w Polsce (2007 r.)
  • Rynek pracy
   • Pracujący według sektorów własności (2007 r.)
   • Pracujący według sekcji i działów (2008 r.)
   • Bezrobocie (31 XII 2008 r.)
   • Stopa bezrobocia rejestrowanego według województw (31 XII 2008 r.)
  • Turystyka
   • Przyjazdy cudzoziemców do Polski (2007 r.)
  • Rolnictwo. Rybołówstwo
   • Powierzchnia użytków rolnych (2008 r.)
   • Powierzchnia zasiewów (2008 r.)
   • Zbiory ziemiopłodów (2008 r.)
   • Zbiory warzyw (2007 r.)
   • Zbiory owoców (2007 r.)
   • Pogłowie bydła według województw (czerwiec 2008 r.)
   • Pogłowie trzody chlewnej według województw (lipiec 2008 r.)
   • Pogłowie drobiu według województw w tys. sztuk (2005 r.)
   • Ciągniki rolnicze
   • Zużycie nawozów mineralnych
   • Połowy ryb morskich i słodkowodnych (2008 r.)
  • Przemysł
   • Produkcja ważniejszych wyrobów (2007 r.)
   • Surowce energetyczne (2007 r.)
   • Bilans energii elektrycznej (2007 r.)
  • Transport. Łączność
   • Sieć komunikacyjna (2008 r.)
   • Przewozy ładunków (2008 r.)
   • Przewozy pasażerów (2008 r.)
   • Tabor kolejowy (2008 r.)
   • Morska flota transportowa (2008 r.)
   • Przeładunek w portach morskich (2008 r.)
   • Transport lotniczy (2008 r.)
   • Dane o łączności (2008 r.)
  • Handel zagraniczny
   • Obroty handlu zagranicznego
   • Obroty handlu zagranicznego według grup krajów (2008 r.)
   • Dynamika importu i eksportu
   • Import ważniejszych towcrów (2028 r.)
   • Eksport ważniejszych towarów (2008 r.)
 • ŚWIAT
  • Geografia
   • Powierzchnia kontynentów i oceanów
   • Największe wyspy świata
   • Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
   • Najdłuższe jaskinie świata
   • Najgłębsze jaskinie świata
   • Najdłuższe rzeki świata
   • Największe jeziora świata
   • Sztuczne zbiorniki wodne
  • Powierzchnia. Ludność
   • Powierzchnia i ludność świata
   • Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
   • Największe zespoły miejskie świata
   • Ruch naturalny ludności świata (2007 r.)
  • Ochrona środowiska naturalnego (2007 r.)
   • Główne obszary chronionej przyrody
  • Praca
   • Ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej
   • Bezrobocie (grudzień 2007 r.)
  • Edukacja
   • Uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studenci (2005/06 r.)
  • Rolnictwo. Leśnictwo. Rybołówstwo
   • Ludność aktywna zawodowo w rolnictwie (2005 r.)
   • Zbiory zbóż (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw, zbiory i plony pszenicy (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw, zbiory i plony żyta (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory jęczmienia (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory owsa (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw, zbiory i plony kukurydzy (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw, zbiory i plony ryżu (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw, zbiory i plony buraków cukrowych (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory ziemniaków (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory bawełny (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory tytoniu (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory herbaty (2007 r.)
   • Powierzchnia upraw i zbiory kawy (2007 r.)
   • Zbiory innych roślin uprawnych
   • Pogłowie bydła (2007 r.)
   • Pogłowie trzody chlewnej (2007 r.)
   • Pogłowie wybranych zwierząt hodowlanych (2005 r.)
   • Produkcja mięsa (2008 r.)
   • Produkcja mleka krowiego (2007 r.)
   • Produkcja jaj kurzych (2007 r.)
   • Pozyskanie drewna (2006 r.)
   • Połowy morskie i słodkowodne (2007 r.)
  • Przemysł
   • Wydobycie węgla kamiennego (2006 r.)
   • Wydobycie ropy naftowej (2007 r.)
   • Wydobycie gazu ziemnego (2006 r.)
   • Produkcja stali surowej (2006 r.)
   • Produkcja samochodów osobowych (2004 r.)
   • Produkcja samochodów dostawczych (2004 r.)
   • Produkcja energii elektrycznej (2007 r.)
   • Produkcja cukru (2006 r.)
  • Transport. Łączność
   • Transport kolejowy (2004 r.)
   • Transport samochodowy (2006 r.)
   • Transport lotniczy (2007 r.)
   • Największe porty lotnicze świata (2005 r.)
   • Porty lotnicze o największych przeładunkach towarów (2005 r.)
   • Abonenci telefoniczni (2005 r.)
  • Handel zagraniczny
   • Import i eksport (2007 r.)
  • Produkt krajowy brutto (2007 r.)
 • BIOLOGIA
  • KOMÓRKA
   • Składniki nieorganiczne komórki
   • Składniki organiczne komórki
   • Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji
   • Charakterystyka mitozy i mejozy
   • Cykl życiowy komórki
   • Porównanie komórki eukariotycznej i prokariotycznej
   • Porównanie oddychania beztlenowego i tlenowego
  • ROŚLINY
   • Porównanie sinic i glonów
   • Tkanki roślinne
   • Pokrój rośliny
   • Barwniki roślinne
   • Porównanie roślin nagonasiennych i okrytonasiennych
   • Budowa i rodzaje nasion
  • ZWIERZĘTA
   • Rodzaje tkanek zwierzęcych
  • CZŁOWIEK
   • Układ pokarmowy
    • Budowa układu pokarmowego
    • Zestawienie procesów trawiennych w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego
    • Składniki pokarmowe
    • Metabolizm składników pokarmowych
    • Zestawienie poszczególnych witamin - ich rola w organizmie, źródła pozyskiwania i objawy niedoboru
    • Choroby związane z układem pokarmowym
   • Układ oddechowy
    • Budowa układu oddechowego
    • Mechanizmy wymiany gazowej
    • Przyczyny niewydolności układu oddechowego
   • Układ krążenia
    • Budowa i działanie układu krwionośnego
    • Ważniejsze choroby układu krążenia
    • Skład i funkcje krwi
    • Ważniejsze choroby krwi
    • Skład limfy i funkcje układu limfatycznego
   • Układ odpornościowy
    • Sposoby nabywania odporności
    • Reakcje odpornościowe w organizmie
    • Zestawienie roli poszczególnych leukocytów w reakcji odpornościowej
    • Zaburzenia pracy układu odpornościowego
   • Układ wydalniczy
    • Budowa i funkcje nerek - zasadniczej części układu wydalniczego
    • Procesy zachodzące w poszczególnych częściach nefronu
    • Skóra
    • Warstwowa budowa skóry człowieka
    • Gruczoły
    • Uszkodzenia i choroby skóry
   • Układ ruchu
    • Budowa szkieletu osiowego
    • Elementy szkieletu obwodowego
    • Porównanie cech tkanki kostnej i chrzestnej
    • Budowa i typy stawów
    • Choroby układu szkieletowego
    • Podział mięśni człowieka
    • Budowa komórki mięśnia szkieletowego
    • Ważniejsze mięśnie szkieletowe człowieka
    • Skurcz włókna mięśniowego
    • Cechy włókien mięśniowych
   • Narządy zmysłów
    • Budowa oka
    • Wady wzroku i choroby oczu
    • Budowa ucha
    • Chemiczne narządy zmysłów
   • Układ nerwowy i hormonalny
    • Budowa neuronu
    • Przewodzenie impulsu przez neuron i przekazywanie sygnałów przez synapsę
    • Budowa i funkcje mózgowia
    • Porównanie układu współczulnego i przywspółczulnego
    • Rdzeń kręgowy
    • Uczenie się
    • Zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego
    • Mechanizm reakcji stresowej
    • Rola hormonów, objawy nadmiaru lub niedoboru
    • Porównanie działania układu nerwowego i hormonalnego
   • Układ rozrodczy
    • Cechy różnicujące ludzi różnych płci
    • Żeński układ rozrodczy
    • Męski układ rozrodczy
    • Rozwój zarodkowy i płodowy
    • Łożysko - budowa i funkcje
    • Przebieg ciąży i poród
   • Zdrowie i choroba
    • Drobnoustroje jako czynniki chorobotwórcze
    • Choroby wywoływane przez pierwotniaki
    • Choroby wywoływane przez pasożyty
   • Genetyka
    • Kod genetyczny
    • Porównanie DNA i RNA
    • Realizacja informacji genetycznej
    • Budowa chromosomów
    • Kariotyp człowieka
    • Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
    • Mutacje
    • Ważniejsze choroby będące skutkiem mutacji genowych
    • Zestawienie chorób będących skutkiem mutacji genomowych
    • Metody inżynierii genetycznej
    • Osiągnięcia i perspektywy inżynierii genetycznej
  • EWOLUCJA
   • Historia poglądów na ewolucję
   • Dowody ewolucji
   • Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych
   • Powstawanie hominidów
   • Zestawienie porównawcze hominidów
   • Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia
   • Zmienność
   • Ewolucjonizm współczesny
   • Powstawanie gatunków
   • Prawidłowości ewolucji
   • Człowiek jako gatunek biologiczny
  • EKOLOGIA
   • Bioróżnorodność
   • Ogólna charakterystyka królestw
   • Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
   • Zależności między populacjami
   • Obszary chronione w Polsce
   • Parki narodowe w Polsce
  • ANEKS
   • Układ okresowy pierwiastków
   • Tablica rozpuszczalności
   • Rozpuszczalność soli w wodzie
   • pH, pOH. Barwy podstawowych wskaźników
   • Liczba ludności miast (2006)
   • Gęstość zaludnienia w Polsce (2003)
   • Rolnictwo - wykształcenie osób kierujących gospodarstwami rolnymi
   • Zmiana bezrobocia w Polsce (2003-2005)
kategoria: tablice zbiorcze (duże)
kod: TAZS
ISBN: 978-83-7517-268-3
rok wydania: 2024
autor: Beata Prucnal, Piotr Gołąb, Piotr Kosowicz, Alicja Nawrot, Iwona Król, Sławomir Jaszczuk, Jolanta Rakowska, Agnieszka Jakubowska, Joanna Fuerst
liczba stron: 504
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 693 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Zobacz też ...