bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » zbiorcze (duże) » Tablice szkolne

Tablice szkolne

język polski, historia, język angielski, język niemiecki, matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum

pełny opis książki »

cena: 24,95 zł
cena z rabatem: 19,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Podobne książki

Pełny opis książki: Tablice szkolne

opis książki

Tablice szkolne to jedyna pozycja na rynku publikacji szkolnych, która zawiera kompleksowy zestaw informacji ze wszystkich szkolnych przedmiotów, zebranych w formie czytelnych i łatwych w korzystaniu tablic.

Tabele, zestawienia, porównania, diagramy prezentują podstawową wiedzę z geografii, biologii, historii, fizyki, chemii, matematyki, języka polskiego oraz języka angielskiego i niemieckiego. Tak zaprezentowany materiał można szybko przyswoić podczas samodzielnej nauki, a także bardzo szybko odnaleźć w nim potrzebne informacje.

Książka będzie bardzo przydatna zarówno do pracy na lekcjach, jak i nauki w domu, przygotowań do sprawdzianu czy klasówki. Serdecznie polecamy!

recenzje

Informacje w niej zawarte są bardzo czytelne i konkretne. Wszystkie regułki, wzory i zasady zamieszczono bowiem w formie wygodnych tabel, zestawień, porównań czy diagramów. Jest więc prosto, krótko i na temat bez zbędnego rozpisywania się (...) Układ lektury, cała szata graficzna i podział są tak przystępne i klarowne, że wręcz zachęcają do poszukiwania w niej potrzebnych szybko informacji. Pamiętajmy, że książka ta będzie je dostarczać nie tylko przez jeden rok szkolny lecz przez wiele długich lat nauki i w wielu jej dziedzinach.

testowanieartdzieciece.blogspot.com

spis treści

TABLICE JĘZYK POLSKI

 • Chronologia i periodyzacja literatury
 • Gatunki literackie
 • Typy liryki
 • Części mowy
 • Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
 • Odmiana przez przypadki
 • Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
 • Związki wyrazów w zdaniu
 • Wyrazy poza związkami
 • Ortografia
  • Pisownia „rz”
  • Pisownia „ż”
  • Pisownia „u”
  • Pisownia „ó”
  • Pisownia „ch”
  • Pisownia „h”
  • Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en

TABLICE HISTORYCZNE

 • Najdawniejsze dzieje człowieka
 • Epoki w dziejach ludzkości
 • Najważniejsze daty prehistorii
 • Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
 • Rodzaje mitów
 • Geneza i zasady religii monoteistycznych
 • Najważniejsze daty z dziejów Grecji
 • Najważniejsze daty z dziejów Rzymu
 • Najważniejsze daty średniowiecza
 • Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
  • Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)
  • Typy ustrojów politycznych
  • Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe
  • dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
  • Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
 • Historia najnowsza
  • I wojna światowa (1914-1918) - przebieg
  • System wersalski
  • II wojna światowa (1939-1945)
  • Konferencje Wielkiej Trójki
  • Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
  • Charakterystyka systemów ustrojowych w XX w.
  • Instytucje Unii Europejskiej

TABLICE JĘZYK ANGIELSKI

 • Uproszczone zasady fonetyki
 • Rzeczownik - rodzaj
 • Rzeczownik - forma dzierżawcza
 • Rzeczownik - liczba mnoga
 • Czasowniki nieregularne
 • Czasy - budowa
 • Czasy - zastosowanie
 • Czasowniki modalne
 • Okres warunkowy
 • Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych
 • Strona bierna
 • Przyimki
 • Spójniki

TABLICE JĘZYK NIEMIECKI

 • Rzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony
 • Odmiana rzeczownika przez przypadki
 • Przeczenie przed rzeczownikiem - kein, keine, kein/nicht
 • Tworzenie rzeczowników
 • Rekcja rzeczownika
 • Przykłady homonimów
 • Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja
 • Czasowniki posiłkowe
 • Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
 • Tworzenie formy Präteritum
 • Tworzenie formy Partizip II
 • Czasowniki modalne
 • Czasowniki zwrotne
 • Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
 • Czasownik lassen
 • Bezokolicznik z zu i bez zu
 • Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II
 • Strona bierna - Passiv
 • Tryb rozkazujący - Imperativ
 • Tryb przypuszczający Konjunktiv
 • Konjunktiv I
 • Konjunktiv II Präteritum
 • Konjunktiv II Plusquamperfekt
 • Tryb warunkowy Konditional I
 • Mowa zależna - Indirekte Rede
 • Rekcja czasownika
 • Składnia

TABLICE MATEMATYCZNE

 • Alfabet grecki, wybrane stałe, nazwy liczb
 • Cyfry i liczby rzymskie, jednostki podstawowe
 • Wybrane własności liczb
 • Działania arytmetyczne
 • Ułamki, proporcjonalność, proporcje
 • Podstawowe pojęcia algebry
 • Dwumian Newtona
 • Podstawowe typy równań
 • Postaci trójmianu kwadratowego
 • Układy równań liniowych
 • Pojęcie funkcji
 • Granica funkcji w punkcie
 • Badanie przebiegu zmienności funkcji
 • Wybrane własności funkcji
 • Funkcje: liniowa, kwadratowa i homograficzna
 • Funkcje: wartość bezwzględna, signum, E(x)
 • Monotoniczność funkcji
 • Podstawy geometrii
 • Kąty w różnym ujęciu
 • Trójkąty
 • Czworokąty
 • Okrąg
 • Koło i jego części
 • Wielościany foremne

TABLICE FIZYCZNE

 • Podstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI
 • Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających
 • Podstawowe pojęcia z zakresu kinematyki
 • Podstawowe wielkości kinematyczne
 • Podstawowe zasady dynamiki
 • Podstawowe wielkości i wzory dynamiki
 • Wahadła
 • Twierdzenie Steinera
 • Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego
 • Zasada niezależności działania momentów sił
 • Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej
 • Pole grawitacyjne
 • Prawo powszechnej grawitacji
 • Prawa Keplera
 • Prędkości kosmiczne
 • Teoria względności
 • Ruch okresowy - podstawowe wielkości
 • Ciśnienie
 • Prawo Pascala
 • Zastosowanie prawa Pascala
 • Prawo Archimedesa
 • Warunki pływania ciał
 • Gazy
 • Przemiany gazowe
 • Pojęcie ładunku elektrostatycznego
 • Wielkości charakteryzujące pole elektryczne
 • Łączenie kondensatorów
 • Prąd elektryczny stały
 • Łączenie oporów
 • Łączenie ogniw
 • Prąd zmienny
 • Zwierciadła
 • Soczewki
 • Przyrządy optyczne
 • Dyfrakcja i interferencja
 • Budowa atomu (model Bohra)
 • Astronomia
  • Jednostki astronomiczne
  • Orientacja na niebie
  • Zjawisko paralaksy
  • Doba
  • Miesiąc
  • Pory roku
  • Fazy Księżyca
  • Budowa Słońca
  • Budowa Ziemi
  • Planety
  • Stadia rozwoju Wszechświata
  • Diagram Hertzsprunga-Russella
 • Podstawowe stałe fizyczne

TABLICE CHEMICZNE

 • Wartości liczbowe niektórych stałych fizycznych i chemicznych
 • Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków
 • Cząstki elementarne
 • Masa atomowa
 • Masy atomowe według danych IUPAC
 • Gęstości, temperatury topnienia i wrzenia wybranych pierwiastków
 • Wartości promieni atomowych i jonowych dla wybranych pierwiastków
 • Atom w ujęciu kwantowym
  • Liczby kwantowe
  • Kontur orbitalu
  • Reguły zabudowy orbitali
  • Promocja elektronów
  • Wiązanie wodorowe
  • Rozmieszczenie elektronów w atomach
 • Przemiany jądrowe
  • Rodzaje rozpadów
  • Reguła uzgadniania równań reakcji jądrowych
 • Chemia organiczna
  • Izomeria
 • Węglowodory
  • Szereg homologiczny n-alkanów
  • Szereg homologiczny n-alkenów
  • Szereg homologiczny n-alkinów
 • Związki karbonylowe
  • Podstawowe aldehydy
  • Szereg homologiczny ketonów
 • Kwasy i estry organiczne
  • Najważniejsze kwasy monokarboksylowe
  • Kwasy dikarboksylowe
  • Inne kwasy
 • Aminokwasy
  • Podstawowe aminokwasy białkowe
 • Cukry - węglowodany, sacharydy Cn(H2O)n
  • Przykłady cukrów prostych
  • Dwucukry - pochodne heksoz - C12H22O11
  • Przykłady dwucukrów
  • Przykłady wielocukrów
 • Polimery i polikondensaty
  • Informacje podstawowe
  • Ogólna charakterystyka podstawowych polimerów, kondensatów i kopolimerów
  • Polimery-monomery - właściwości
  • Charakterystyka wybranych związków organicznych
 • Geochemia
 • Występowanie pierwiastków we Wszechświecie
 • Budowa Ziemi
 • Zawartości wagowe
 • Średnia zawartość pierwiastków
 • Skład suchej atmosfery
 • Skład powietrza
 • Ilość wody w zewnętrznych strefach Ziemi
 • Skład chemiczny wód morskich
 • Skład pierwiastkowy litosfery

TABLICE GEOGRAFICZNE

 • Słońce
 • Księżyc
 • Planety Układu Słonecznego
 • Wymiary Ziemi
 • Podział dziejów Ziemi
 • Najgłębsze rowy oceaniczne
 • Półwyspy
 • Najgłębsze depresje
 • Morfometria Wszechoceanu
 • Przykłady trzęsień Ziemi
 • Polska
  • Terytorium i granice
  • Układ pionowy powierzchni
  • Wyższe szczyty górskie - Karpaty
  • Wyższe szczyty górskie - Sudety i Góry Świętokrzyskie
  • Najdłuższe jaskinie
  • Najgłębsze jaskinie
  • Powierzchnie zlewisk i dorzeczy
  • Największe rzeki
  • Największe i najgłębsze jeziora
  • Najdłuższe kanały
  • Największe sztuczne zbiorniki i stopnie wodne
 • Świat
  • Powierzchnia kontynentów i oceanów
  • Największe wyspy świata
  • Najwyższe szczyty górskie według kontynentów
  • Najdłuższe jaskinie świata
  • Najgłębsze jaskinie świata
  • Najdłuższe rzeki świata
  • Największe jeziora świata
  • Sztuczne zbiorniki wodne
  • Powierzchnia i ludność świata
  • Powierzchnia, ludność i stolice państw świata
  • Największe aglomeracje świata (2013 r.)

TABLICE BIOLOGICZNE

 • Komórka
  • Składniki nieorganiczne komórki
  • Składniki organiczne komórki
  • Zestawienie elementów komórki, opis ich budowy i najważniejszych funkcji
 • Składniki pokarmowe
 • Przebieg ciąży i poród
 • Kod genetyczny
 • Realizacja informacji genetycznej
 • Kariotyp człowieka
 • Dziedziczenie płci i cech z nią sprzężonych
 • Mutacje
 • Historia poglądów na ewolucję
 • Dowody ewolucji
 • Zestawienie ważniejszych wydarzeń ewolucyjnych
 • Powstawanie hominidów
 • Zestawienie porównawcze hominidów
 • Cechy ras ludzkich jako przystosowanie do warunków życia
 • Bioróżnorodność
 • Ogólna charakterystyka królestw
 • Przykłady adaptacji organizmów wobec różnych czynników środowiska
 • Zależności między populacjami
kategoria: tablice zbiorcze (duże)
kod: TSM
ISBN: 978-83-7517-753-4
rok wydania: 2024
autor: A. Jakubowska, J. Fuerst, I. Król, A. Nawrot, S. Jaszczuk, J. Rakowska, J. Piekarczyk, P. Czerwiński, J. Paciorek, M. D. Wyrwińska, A. Jaszczuk, S. Wójtowicz, B. Prucnal, P. Gołąb, P. Kosowicz
liczba stron: 312
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 452 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Quo vadis
Henryk Sienkiewicz
cena z rabatem: 35,92 zł
Balladyna
Juliusz Słowacki
cena z rabatem: 18,36 zł
Szatan z siódmej klasy
Kornel Makuszyński
cena z rabatem: 22,37 zł
Jak pisać (rozprawkę, opowiadanie, charakterystykę...)
cena z rabatem: 14,39 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł
Tablice język angielski
cena z rabatem: 7,96 zł

Zobacz też ...