bez logowania zamawiaj jako:
szkoły, przedszkola, biblioteki księgarnie hurt
start » tablice » zbiorcze (duże) » Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze,...

Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki

szkoła: szkoła podstawowa/liceum/technikum
 • wszystkie przedmioty humanistyczne
 • całość materiału w jednej książce
 • zestawienia, tabele, definicje
 • zgodne z najnowszą podstawą programową
 • polecane przez najlepszych nauczycieli

pełny opis książki »

cena: 29,95 zł
cena z rabatem: 23,96 zł 
zobacz książki o podobnej tematyce

Podobne książki

Pełny opis książki: Tablice: literatura polska, wiedza o literaturze, wiedza o języku, historia, język angielski, język niemiecki

opis książki

Tablice Wydawnictwa GREG to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych, łącząca w jednym wydaniu tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku, historii oraz języków obcych - angielskiego i niemieckiego. Informacje z tych dziedzin są niezbędne każdemu wykształconemu człowiekowi, zaś znajomość języków obcych jest przepustką do swobodnego poruszania się w nowoczesnym społeczeństwie. Nasza książka pozwala znaleźć potrzebne wiadomości lub odświeżyć wiedzę szybko i łatwo, bez szukania w różnych źródłach, dlatego warto mieć ją zawsze pod ręką.

Jest to idealna książka do nauki w domu, podczas pisania wypracowań, rozwiązywania zadań maturalnych, samodzielnego pogłębiania wiedzy oraz przy powtórkach. Dobór treści, solidne przygotowanie merytoryczne oraz przejrzysty układ tablic sprawiają, iż pozycja doskonale się sprawdzi dla uczniów na każdym poziomie szkoły. Serdecznie polecamy!

spis treści

JĘZYK POLSKI

 • HISTORIA LITERATURY
  • Chronologia i periodyzacja
  • Epoki literackie - synteza
  • Twórcy literatury i ich dzieła
  • Prądy filozoficzne
  • Światopogląd, ideologia
  • Przewodnie hasła i postulaty programowe epok
  • Prądy literackie w literaturze XIX i XX w.
  • Bohater literacki - typy
  • Wzorce osobowe, sylwetka człowieka epoki
  • Rodzaje i gatunki literackie
 • CHARAKTERYSTYCZNE CECHY EPOK
  • Antyk
   • Klasyfikacja mitów
   • Biblia i mitologia - podobieństwa i różnice
   • Wybrane związki frazeologiczne rodem z mitologii
   • Wybrane związki frazeologiczne rodem z Biblii
  • Średniowiecze
   • Zabytki języka polskiego
  • Renesans
   • Kryzys światopoglądowy w Trenach Kochanowskiego
   • Cechy tragedii antycznej i dramatu renesansowego w Odprawie posłów greckich J. Kochanowskiego
   • Tradycje antyczne w Pieśniach i Fraszkach J Kochanowskiego
   • Motywy renesansowe w Pieśniach i Fraszkach J. Kochanowskiego
  • Barok
   • Środki artystyczne typowe dla poezji barokowej
  • Oświecenie
   • Instytucje polskiego Oświecenia
  • Romantyzm
   • Ewolucja bohatera Mickiewiczowskiego
  • Pozytywizm
   • Rozwój techniki - Pozytywizm: "wiek pary i elektryczności"
   • Przyczyny zmian światopoglądowych, obyczajowych i społecznych w epoce Pozytywizmu
   • Rozwój czasopiśmiennictwa
   • Literatura tendencyjna, utylitaryzm w literaturze
  • Modernizm
   • Cyganeria artystyczna
   • Wesele - symbolika postaci i przedmiotów
   • Kabarety
  • Dwudziestolecie międzywojenne
   • Ugrupowania poetyckie w Europie
   • Ugrupowania poetyckie w Polsce
   • Ugrupowania artystyczne w Europie i w Polsce - zestawienie chronologiczne
   • Czasopiśmiennictwo
   • Kabarety
  • Literatura współczesna
   • Pokolenia literackie
   • Wydarzenia polityczne i ich wpływ na literaturę
   • Ważne dzieła wydane na emigracji
   • Polskie instytucje kulturalne na obczyźnie
   • Kabarety
 • ANEKS
  • Laureaci literackiej Nagrody Nobla
  • Laureaci Nagrody Nike
 • WIEDZA O LITERATURZE
  • Gatunki literackie
  • Typy liryki
  • Najważniejsze systemy wersyfikacji polskiej
  • Najczęstsze układy rymów
  • Rodzaje środków artystycznych
  • Gatunki publicystyczne
  • Gatunki literatury faktu
 • WIEDZA O JĘZYKU
  • Język jako system znaków
  • Jednostki wypowiedzi
  • Powstawanie głosu - narządy mowy
  • Klasyfikacja samogłosek - trójkąt samogłoskowy
  • Klasyfikacja spółgłosek
  • Akcent wyrazowy
  • Wyrazy bez własnego akcentu
  • Wyrazy podzielne i niepodzielne słowotwórczo
  • Podstawa słowotwórcza i formant
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odrzeczownikowych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odczasownikowych
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników odprzymiotnikowych
  • Wyrazy złożone
  • Skrótowce
  • Relacje znaczeniowe między wyrazami
  • Wyrazy wartościujące i nacechowane znaczeniowo
  • Kategorie zapożyczeń
  • Wpływ języków obcych na język polski, rodowód zapożyczeń
  • Podział frazeologizmów
  • Źródła frazeologizmów
  • Części mowy
  • Kategorie gramatyczne - odmiana części mowy
  • Rzeczowniki - podział
  • Odmiana przez przypadki
  • Kategorie znaczeniowe rzeczowników rodzaju męskiego a właściwości odmiany
  • Postacie czasownika
  • Kategoria rodzaju czasownika
  • Imiesłowy
  • Kategoria rodzaju przymiotnika
  • Stopniowanie przymiotnika
  • Podział liczebników
  • Odmiana liczebników
  • Zaimki rzeczowne - podział
  • Zaimki przymiotne - podział
  • Zaimki liczebne - podział
  • Zaimki przysłowne - podział
  • Pisownia spójników
  • Rodzaje zdań
  • Orzeczenie
  • Określenia do orzeczenia
  • Podmiot
  • Określenia do podmiotu - przydawka
  • Funkcja poszczególnych części mowy w zdaniu
  • Związki wyrazów w zdaniu
  • Wyrazy poza związkami
 • ORTOGRAFIA
  • Pisownia "rz"
  • Pisownia "ż"
  • Pisownia "u"
  • Pisownia "ó"
  • Pisownia "ch"
  • Pisownia "h"
  • Pisownia cząstek ą, ę, om, on, em, en
  • Pisownia wielką i małą literą
  • Pisownia tytułów
  • Pisownia "nie" z różnymi częściami mowy
  • Pisownia przyimków i wyrażeń przyimkowych
  • Pisownia "i", "j" wewnątrz i na końcu wyrazu
  • Pisownia partykuł
  • Pisownia końcówek rzeczowników rodzaju żeńskiego miękkotematowych (-ji, -ii, -i)
  • Pisownia zakończeń przymiotników -ski, -wski, -dzki, -cki
  • Pisownia zakończeń rzeczowników -dztwo, -ctwo, -stwo, -zca, -żca, -śba, -źba, -zka
  • Pisownia przedrostków z-, s-, ś-, roz-, bez-
  • Pisownia przymiotników z pauzą i bez pauzy
  • Pisownia skrótów z kropką i bez kropki
  • Inne zasady pisowni skrótów
  • Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu

HISTORIA

 • HISTORIA POWSZECHNA
  • Prehistoria
   • Najdawniejsze dzieje człowieka
   • Epoki w dziejach ludzkości
   • Najważniejsze daty
  • Starożytność
   • Cywilizacje starożytnego Wschodu
    • Osiągnięcia cywilizacji starożytnego Wschodu
    • Religie społeczeństw starożytnego Wschodu
    • Rodzaje mitów
    • Geneza i zasady religii monoteistycznych
   • Starożytna Grecja
    • Ustroje polityczne
    • Kształtowanie się demokracji ateńskiej
    • Najważniejsze daty z dziejów Grecji
   • Starożytny Rzym
    • Instytucje republiki rzymskiej
    • Społeczeństwo rzymskie
    • Najważniejsze daty z dziejów Rzymu
  • Średniowiecze
   • Wędrówki ludów
   • Wyprawy krzyżowe (krucjaty)
   • Kręgi cywilizacji pozaeuropejskich i dorobek cywilizacyjny ludów Ameryki przedkolumbijskiej
   • Najważniejsze daty Średniowiecza
  • Czasy nowożytne (XVI-XIX w.)
   • Wielkie odkrycia geograficzne (XV-XIX w.)
   • Zasady wyznań chrześcijańskich i podziały wyznaniowe w Europie
   • Wielka Rewolucja Francuska
   • Wiosna Ludów w Europie
   • Typy ustrojów politycznych
   • Ideologie polityczne, społeczne i gospodarcze typowe dla Europy w XIX w. i ich wpływ na Europejczyków
   • Pojęcia charakterystyczne dla ustrojów politycznych w XIX w.
   • Kolonializm
  • Historia najnowsza
   • I wojna światowa (1914-1918) - przebieg
   • System wersalski
   • II wojna światowa (1939-1945)
   • Konferencje Wielkiej Trójki
   • Zasady funkcjonowania państw demokratycznych w XX w.
   • Charakterystyka systemów ustrojowych XX w.
   • Instytucje Unii Europejskiej
   • Jesień Ludów (Narodów)
 • HISTORIA POLSKI
  • Średniowiecze
   • Ustawa sukcesyjna Bolesława Krzywoustego (1138)
   • Początki społeczeństwa stanowego w Polsce
   • Proces jednoczenia państwa polskiego po rozbiciu dzielnicowym
   • Unie polsko-litewskie
   • Stosunki polsko-krzyżackie
   • Rozwój przywilejów szlacheckich
  • Historia nowożytna
   • Rodzaje sejmików ziemskich w Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.)
   • Wojny polsko-szwedzkie w XVII w.
   • Wojny z Turcją w XVII w.
   • Wojny z Moskwą w XVII w.
   • Wojny z Kozakami w XVII w.
   • Próby reformowania Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w.
   • Schemat ustroju Rzeczypospolitej w latach 1791-1792
   • Rozbiory
   • Obozy polityczne Wielkiej Emigracji
   • Powstania narodowe (XVIII i XIX w.)
  • Historia najnowsza
   • Sprawa polska na arenie międzynarodowej w czasie I wojny światowej
   • Powstanie pierwszych ośrodków władzy na ziemiach polskich
   • Kształtowanie granic II Rzeczypospolitej
   • Główne ugrupowania polityczne Polski międzywojennej
   • Mniejszości narodowe II RP
 • ANEKS
  • Państwa członkowskie Unii Europejskiej
  • Państwa Paktu Północnoatlantyckiego NATO
  • Sekretarze generalni Paktu Północnoatlantyckiego NATO
  • Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
  • Prezydenci PRL - RP
  • Premierzy III RP
  • Ministrowie spraw zagranicznych III RP od 1989 roku
  • Encykliki Jana Pawła II

JĘZYK ANGIELSKI

 • GRAMATYKA
  • Rzeczownik - rodzaj
  • Rzeczownik - forma dzierżawcza
  • Rzeczownik - liczba mnoga
  • Słowotwórstwo
  • Wielka i mała litera
  • Przedimki
  • Zaimki osobowe
  • Zaimki wskazujące
  • Zaimki pytające
  • Zaimki nieokreślone
  • Zaimki ilościowe
  • Zaimki rozdzielcze
  • Przymiotniki i przysłówki
  • Czasowniki
  • Czasowniki złożone
  • Czasowniki nieregularne
  • Czasy - budowa
  • Czasy - zastosowanie
  • Czasowniki modalne
  • Okres warunkowy
  • Zastosowanie bezokoliczników i konstrukcji gerundialnych
  • Strona bierna
  • Mowa zależna
  • Przyimki
  • Spójniki
  • Liczebniki
 • PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
  • Człowiek
  • Dom
  • Szkoła
  • Praca
  • Życie rodzinne i towarzyskie
  • Żywienie
  • Zakupy i usługi
  • Podróżowanie i turystyka
  • Kultura
  • Sport
  • Zdrowie
  • Nauka, technika
  • Przyroda
  • Państwo i społeczeństwo
  • Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców
  • Podstawowe zwroty
  • False friends
  • Język angielski w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych

JĘZYK NIEMIECKI

 • GRAMATYKA
  • Rzeczownik - rodzajnik określony i nieokreślony
  • Odmiana rzeczownika przez przypadki
  • Przeczenie przed rzeczownikiem: kem, keine, kein/nicht
  • Tworzenie rzeczowników
  • Rekcja rzeczownika
  • Przykłady homonimów
  • Formy czasowe - zastosowanie i konstrukcja
  • Czasowniki posiłkowe
  • Odmiana czasownika w czasie teraźniejszym
  • Tworzenie formy Prateritum
  • Tworzenie formy Partizip II
  • Czasowniki modalne
  • Czasowniki zwrotne
  • Czasowniki złożone rozdzielnie i nierozdzielnie
  • Czasownik lassen
  • Bezokolicznik z za i bez za
  • Imiesłów czasownika - Partizip I, Partizip II
  • Strona bierna - Passiv
  • Tryb rozkazujący - Imperativ
  • Tryb przypuszczający - Konjunktiv
  • Konjunktiv I
  • Konjunktiv II Prateritum
  • Konjunktiv II Plusąuamperfekt
  • Tryb warunkowy - Konditional I
  • Mowa zależna - Indirekte Rede
  • Rekcja czasownika
  • Przymiotnik
  • Zaimek
  • Przysłówek
  • Przyimek
  • Liczebnik
  • Składnia
  • Formy podstawowe wybranych czasowników
 • PODSTAWOWE SŁOWNICTWO
  • Człowiek
  • Dom
  • Szkoła
  • Praca
  • Życie rodzinne i towarzyskie
  • Żywienie
  • Zakupy i usługi
  • Podróżowanie i turystyka
  • Kultura
  • Sport
  • Zdrowie
  • Nauka i technika
  • Świat przyrody
  • Państwo i społeczeństwo
  • Kraje niemieckojęzyczne - podział administracyjny
  • Nazwy geograficzne oraz utworzone od nich przymiotniki i nazwy mieszkańców
kategoria: tablice zbiorcze (duże)
kod: TAZH
ISBN: 978-83-7517-267-6
rok wydania: 2024
autor: Zespół redakcyjny Wydawnictwa GREG, Justyna Piekarczyk, Piotr Czerwiński, Jacek Paciorek, Małgorzata Dagmara Wyrwińska, Agnieszka Jaszczuk, Sylwia Wójtowicz
liczba stron: 488
typ oprawy: oprawa miękka
format: 165 x 235 mm
waga: 689 g
» napisz własną opinię o tej książce

Klienci kupujący tę książkę kupili też...

Akademia Pana Kleksa
Jan Brzechwa
cena z rabatem: 29,60 zł
Opowieść wigilijna
Karol Dickens
cena z rabatem: 23,96 zł
Ania z Zielonego Wzgórza
Lucy Maud Montgomery
cena z rabatem: 31,92 zł
Tablice: matematyka, fizyka z astronomią, chemia, geografia, biologia
cena z rabatem: 27,92 zł
Gramatyka
cena z rabatem: 14,39 zł
Tablice matematyczne
cena z rabatem: 7,96 zł

Zobacz też ...